Negocjacje międzynarodowe ang. intenational negotiations

Negocjacje międzynarodowe - ich uczestnicy pochodzą z dwóch, lub więcej krajów . Wraz z rozwojem gospodarczym, intensyfikacją powiązań handlowych, a także w związku z procesami globalizacyjnymi, negocjacje międzynarodowe stały się zjawiskiem powszechnym w życiu gospodarczym.

Spis treści

Charakterystyka

Umiędzynarodowienie negocjacji powoduje powstanie wielu dodatkowych problemów. Należy pamiętać, że negocjacje są procesem osadzonym w niezwykle szerokim kontekście społecznym, a "złożoność kontekstu rośnie, gdy obejmuje on więcej niż jedną kulturę, a negocjacje stają się bardzo skomplikowane, jeśli proces odbywa się ponad granicami" [1]. Powstające problemy istotnie wpływają na efekt negocjacji, co w swoich badaniach potwierdzili Adler i Graham. W doświadczeniu symulacyjnym dowiedli oni, że negocjacje międzykulturowe generalnie prowadzą do gorszych wyników, niż prowadzone w obrębie jednego, własnego kręgu kulturowego.

Aspekty negocjacji międzynarodowychAspekty, jakie trzeba uwzględnić w trakcie negocjacji międzynarodowych można podzielić na dwa konteksty: otoczenia (niezależne od negocjatorów którejkolwiek ze stron) i bezpośredni (czynniki zależne od biorących udział w negocjacjach).

Aspekty kontekstu otoczenia

 • pluralizm polityczny i prawny - organizacje podczas negocjacji międzynarodowych są niejako zmuszane do zetknięcia się z obcym, czasem mało znanym i niezrozumiałym systemem politycznym i ustrojem prawnym;
 • finanse międzynarodowe - szczególną uwagę poświęca się tutaj kursowi walutowemu;
 • obce rządy i biurokracja - wciąż w wielu krajach rządy i przedsiębiorstwa, szczególnie z sektorów strategicznych, mają ze sobą wiele wspólnego. Dlatego uwarunkowania polityczne mogą mieć duży wpływ na przebieg negocjacji;
 • brak stabilizacji
 • ideologia - często jeden z podstawowych problemów w negocjacjach, szczególnie międzynarodowych. Różnice spowodowane ideologią są najtrudniejszymi do pokonania.
 • kultura - uważana przez ekspertów za kluczowy czynnik negocjacji międzynarodowych. Powoduje, iż ludzie prowadzą negocjacje w całkiem odmienny sposób. Różnice wynikające z kultury mogą wpływać na proces negocjacyjny przynajmniej w ośmiu sferach:
  • definicji negocjacji;
  • wyboru negocjatorów,;
  • protokołu;
  • komunikacji;
  • czasu;
  • skłonności do ryzyka;
  • stosunku grupy do jednostki;
  • formie porozumienia;
 • zewnętrzni udziałowcy - definiowani jako "różni ludzie i organizacje, mający określony interes lub udział w wynikach negocjacji." [2]. Należą do nich związki zawodowe, izby handlowe, ambasady, konfederacje przedsiębiorców, koncerny etc. Mogą pomóc, ale też znacząco utrudnić proces negocjacji.


Aspekty kontekstu bezpośredniego

 • względny potencjał negocjacyjny - jest funkcją wielu czynników, m. in: siły kapitału, specjalnego dostępu do rynków, systemu dystrybucji, zarządzania stosunkami gospodarczymi itd;
 • poziom konfliktu - za szczególne wyzwania uważa się konflikty o podłożu narodowościowym, etnicznym, geograficznym;
 • relacje między negocjatorami;
 • pożądane wyniki - szeroki kontekst negocjacji międzynarodowych sprawia, że oprócz głównych problemów negocjacyjnych strony mają również swoje dodatkowe priorytety. Czasem są one niezależne od partnerów negocjacji, którzy mogą nawet nie wiedzieć o ich istnieniu. Pomimo tego te poboczne priorytety mogą znacząco wpływać na efekt negocjacji;
 • bezpośredni udziałowcy.


Zobacz też

Bibliografia

 • Negocjacje międzynarodowe na Encyklopedii Zarządzania
 • Z. Nęcki: Negocjacje w biznesie, Kraków 1991
 • A. Phatak, M. Habib: The dynamics of international business negotiations, "Business Horizons", 39/1996
 • B. Barry, R. Lewicki, J. Minton, D. Saunders: Zasady negocjacji, Gdańsk 2005
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.