Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( NFOŚiGW )
Organizacja
Data

ustanowienia
1989 r.
Siedzibaul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

Strona internetowa


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - instytucja państwowa realizująca Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej.

Cele i zadania

Celem działania funduszu jest wspomaganie finansowe przedsięwzięć proekologicznych realizowanych ze środków własnych gmin i powiatów. Zarządzają nimi rady powiatu i starostowie (dotyczy funduszy powiatowych) oraz rady gmin i wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast (dotyczy funduszy gminnych). Działalność NFOŚiGW polega ona na pokrywaniu wydatków na finansowanie określonych zadań oraz kosztów przy pomocy posiadanych środków oraz pozyskanych wpływów.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera finansowo i merytorycznie samorządy bądź przedsiębiorstwa komunalne w przygotowaniu wniosków do Funduszu Spójności. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określany mianem Instytucji Pośredniczącej II szczebla koordynuje działania wnioskodawców i beneficjentów na etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięć[1].

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.