Wskaźnik wartości bieżącej netto Przekierowano ze strony: NPVR ang. Net Present Value Ratio, NPVR

Wskaźnik wartości bieżącej netto - Metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji, a także wskaźnik wyznaczony w oparciu o tę metodę. Wskazuje wartość bieżącą zysku jaką przyniesie jednostka zainwestowanego w dane przedsięwzięcie kapitału.

Spis treści

Obliczanie

Wartość wskaźnika wyznacza się jako stosunek wartości bieżącej netto (NPV) do zaktualizowanej wartości nakładów inwestycyjnych (PVI).gdzie:
 • NPVR - wskaźnik wartości zaktualizowanej netto,
 • NPV - wartość zaktualizowana netto przedsięwzięcia,
 • PVI - wartość zaktualizowana nakładów w poszczególnych okresach


Wykorzystanie

NPVR daje informacje podobną do stopy zwrotu, jednak z uwzględnieniem czynnika czasu i ryzyka związanego z tym, jaką część zdyskontowanego nakładu stanowi zdyskontowany dochód. Dzięki temu wskaźnikowi można dokonać oceny możliwości finansowych przedsiębiorstwa do podołania wybranej inwestycji.

Najlepszym rozwiązaniem jest, gdy wartość NPVR jest największa.

Wady NPVR

 • przyjęcie stałej stopy dyskontowej w analizowanym okresie czasu (założenie jest słuszne, gdy inwestycja jest realizowana kredytem o stałym oprocentowaniu). Aby zniwelować wadę stosuje się następujące rozwiązania:
  • rachunek przeprowadza się w jednostkach pieniężnych o względnie stabilnej sile nabywczej
  • rachunek uwzględnia ceny stałe w odniesieniu do czynników produkcji i produktów
  • w rachunkach stosuje się zmienną stopę dyskontową, oszacowaną odrębnie dla każdego okresu
 • dodatnie przepływy pieniężna są reinwestowane według tej samej niezmiennej stopy procentowej. Wadę można wyeliminować stosując odpowiednio urealnioną, zmodyfikowaną stopę procentową
 • mierniki te nie pozwalają oszacować marginesu ryzyka. Wadę neutralizuje się poprzez dodatkowe obliczenia np : próg rentowności albo test wrażliwości. Test wrażliwości polega na przyjęciu, że wybrany element może się w obliczeniach zmienić.


Zobacz też

Bibliografia

 • NPVR na Encyklopedii Zarządzania
 • Janusz Skorek: Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002, ISBN 83-7335-127-2
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.