Motywowanie

Motywowanie - jedna z funkcji zarządzania, polegająca na takim wykorzystywaniu mechanizmów motywacji, by zapewniały zaangażowanie pracowników na rzecz sukcesu organizacji, zachęcały do podnoszenia kwalifikacji i dawały satysfakcję z pracy. Motywowanie polega na wpływaniu na postawy i zachowania człowieka za pośrednictwem określonych bodźców.

Spis treści

OpisProces przewodzenia oraz motywowania kadry pracowniczej organizacji określa, w jaki sposób kierownik powinien kierować podwładnymi, a także jakie powinny być jego stosunki z pracującymi dla niego ludźmi. Zadaniem kierownika jest zachęcanie do wspólnego wykonywania potrzebnych zadań i wspólnego osiągania celów wytyczonych w funkcjach planowania i organizowania. Odpowiednia atmosfera ułatwia pracownikom możliwie najefektywniejsze wykonywanie pracy. Problematyka kierowania opiera się na trzech głównych podejściach:
 • atrybutowym - zajmującym się identyfikacją cech charakterystycznych dla skutecznego kierownika;
 • behawioralnym - akceptującym określające zachowania kierowników;
 • sytuacyjnym - określającym model postępowania menedżerów ze względu na specyfikę określonej organizacji.


Bodźce motywacyjne powinny mieć charakter zmienny, ponieważ zależą od niestałych aspektów funkcjonowania organizacji: od struktury organizacyjno–kwalifikacyjnej załogi, celów i zadań firmy, organizacji pracy czy technologii. Z tego powodu, aby utrzymać optymalny poziom motywowania, należy okresowo badać stopień oddziaływania określonych sposobów motywowania na pracowników.

Zasady skutecznego motywowaniaIstnieją następujące zasady skutecznego motywowania:
 • zasada proporcjonalności - zakłada proporcjonalność wynagrodzenia za wykonanie zadania oraz ponoszonych nakładów i uzyskanych efektów;
 • zasada motywowania pozytywnego - według niej pozytywna motywacja do pracy jest skuteczniejsza niż karanie, a działania wynagradzane będą wykonane;
 • zasada zróżnicowania - należy oprzeć kryteria wynagrodzeń na systemie norm i wartości uznawanych przez uczestników organizacji, nie powinny być one jednakowe dla wszystkich grup zawodowych;
 • zasada niewielkiej odległości czasowej - zakłada iż wynagrodzenie ma tym większy wpływ na wyniki pracy, im mniejszy jest odstęp pomiędzy działaniem, a zapłatą z tego tytułu;
 • zasada kompleksowości i systematyczności - oznacza, że skuteczna motywacja powinna obejmować cały kompleks oddziaływań dostosowanych do oczekiwań pracowników;
 • zasada prostoty i przejrzystości systemu motywacyjnego - system motywowania powinien być prosty i zrozumiały dla pracowników oraz akceptowany przez nich;
 • zasada internalizacji celów organizacji - każdy pracownik powinien wiedzieć, jakie zachowanie jest niezbędne, aby organizacja osiągnęła swoje cele, wysoka efektywność zatrudnionych osób występuje, gdy ich system wartości pokrywa się z tym, co ma wartość dla organizacji,
 • zasada uwzględniania motywu samourzeczywistnienia - poczucie wartości, ważności, użyteczności, misji wykonywanej pracy może być dla pracownika równie ważnym wynagrodzeniem, jest to typ wynagrodzenia motywujący znacznie bardziej niż pieniądze;
 • zasada zachowania progów bodźcowych - zasada ta mówi, iż aby zwiększyć wysiłek pracowników w pracy należy zwiększyć także ich płace;
 • zasada umowy prawnej - polega na akceptacji przepisów zawartych w systemie wynagradzania przez pracowników i pracodawcę.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.