Monitorowanie poziomu odpadów ang. monitor a number of waste

Monitorowanie poziomu odpadów – zespół czynności polegających na gromadzeniu i analizowaniu danych o ilości wytworzonych, wykorzystanych, unieszkodliwionych oraz składowanych odpadów niebezpiecznych. Zgromadzone dane ułatwiają wybór właściwych działań naprawczych w przypadku szkodliwego wpływu na życie czy stan środowiska. Pozwalają także na podjęcie akcji naprawczych lub usuwania skutków w już istniejącej sytuacji np. zagrożenia ekologicznego.

Spis treści

Obowiązek ewidencyjny

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów dotyczy przedsiębiorstw, które w wyniku działalności gospodarczej wytwarzają odpady, a także zajmują się zbieraniem oraz transportem odpadów. Wyjątek stanowią jednostki, które wykorzystują odpady na własne potrzeby.Ewidencje prowadzi się przy pomocy:
  • karty ewidencji odpadu;
  • karty przekazania odpadu;


Uproszczoną ewidencję, prowadzoną wyłącznie z zastosowaniem karty przekazania odpadu, mogą prowadzić:
  • posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie transportu odpadów;
  • małe i średnie przedsiębiorstwa, które rocznie wytwarzają określoną ilość i rodzaj odpadów;


Karta przekazania odpadu sporządzana jest w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Istnieje możliwość sporządzenia zbiorczej karty przekazania odpadu, obejmującej ten sam odpad przekazany jednemu posiadaczowi w ciągu jednego miesiąca.

Zwolnienie z obowiązku ewidencyjnego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. 16 rodzajów odpadów jest zwolnionych z obowiązku ewidencji: masa roślinna, odchody zwierzęce, odpady kory i korka, trociny, toner drukarski, inne oleje silnikowe, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło, tworzywo sztuczne, gleba i ziemia (w tym kamienie), materiały konstrukcyjne zawierające gips.

Wymagania prawnePrzedsiębiorstwa są zobowiązane do przekazania marszałkowi województwa do końca pierwszego kwartału każdego roku zbiorczej ewidencji dotyczącej rodzaju i ilości posiadanych odpadów oraz sposobów gospodarowania nimi w roku poprzednim. Wszystkie dokumenty ewidencyjne powinny być przechowywane przez 5 lat i przedstawiane na żądanie organów kontrolnych.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Wzór karty ewidencji odpadów.

Bibliografia

  • Magdalena Chałka: Monitorowanie poziomu odpadów, Encyklopedia zarządzania
  • A. Bernaciak: Ochrona środowiska w praktyce, Sorus SC, Poznań 2004
  • S. Biedugnis, J. Cholewiński: Optymalizacja gospodarki odpadami, PWN, Warszawa 1992
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.