Molestowanie seksualne

Molestowanie seksualne - zachowanie o charakterze seksualnym naruszające godność. Jest nieakceptowane przez społeczeństwo i uważane za sprzeczne z normami społecznymi. Kodeks pracy definiuje molestowanie seksualne jako każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika. Na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy. Zachowania, które stanowią przejaw molestowania to m.in. zniewagi, obelgi, niestosowne dowcipy, dotykanie, pokazywanie treści pornograficznych.

Spis treści

RodzajeIstnieją dwa rodzaje molestowania:
 • molestowanie w postaci stwarzania nieprzyjaznych warunków pracy (wrogie środowisko) - sprawcą może być współpracownik ofiary, który może okazywać niechciane przez ofiarę pożądanie seksualne i kierować je bezpośrednio do niej np. poprzez opowiadanie dowcipów dotyczących tematyki seksualnej. Ten rodzaj molestowania może obejmować również sam fakt przynależności do określonej płci (objawia się m.in. wulgaryzmami);
 • seksualny szantaż - w tym przypadku sprawcą jest Pracodawca lub przełożony, czyli osoby, które zajmują wyższe stanowiska i mogą decydować o zatrudnieniu ofiary. Szantaż seksualny może wiązać się z użyciem gróźb. Polega na domaganiu się korzyści seksualnych w zamian za zatrudnienie lub utrzymanie pracy.


FormyMolestowanie seksualne możne przybrać następujące formy:
 • żądanie korzyści seksualnych lub prośba o nie;
 • obraźliwy flirt;
 • sprośne sugestie i aluzje;
 • składanie propozycji.


Skutki molestowania seksualnego dla ofiaryCzęste skutki molestowania seksualnego ponoszone przez ofiarę to:
 • stres i problemy zdrowotne;
 • zmniejszona wydajność pracy;
 • częstsza nieobecność w pracy;
 • nieufność wobec osób zajmujących podobne stanowiska, co osoba molestująca.


Skutki molestowania dla organizacjiZwykle organizacje posiadają strategie przeciwko molestowaniu seksualnemu. Jeśli o to nie dbają, mogą ponieść konsekwencje w postaci:
 • zmniejszonej efektywności pracy;
 • sytuacji konfliktowej w zespole;
 • utraty personelu;
 • mniejszych szans na osiągnięcie zamierzonych celów;
 • większych kosztów ze względu na problemy zdrowotne ofiary.


Zapobieganie molestowaniuBadania wskazują, że środowisko i atmosfera pracy odgrywają kluczową rolę w zrozumieniu warunków, w których dochodzi do molestowania seksualnego, a także wpływu tego zjawiska na ofiarę. Według dr. Orita Kamira najbardziej efektywnym sposobem na uniknięcie molestowania seksualnego w miejscu pracy jest przyjęcie wyraźnej polityki sprzeciwiającej się molestowaniu i jasne zakomunikowanie tego faktu pracownikom.[1][2][3]

Kary i odszkodowaniaPracownik, który doświadczył molestowania w postaci nieprzyjaznych warunków pracy, może wystąpić do sądu, gdzie będzie musiał udowodnić, że doszło do molestowania seksualnego. W takim przypadku pracodawca jest odpowiedzialny na naruszenie obowiązku poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika. Pracownik może również dochodzić odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu. W takim przypadku zaskarżoną osobą jest pracodawca i to na nim spoczywa ciężar dowodu.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.