Model optymalnej wielkości zamówienia

Ekonomiczna wielkość zamówienia, Ekonomiczna wielkość partii, ang. Economic Order Quantity, EOQ

Model optymalnej wielkości zamówienia - jest najbardziej rozpowszechnioną koncepcją wykorzystywaną w zarządzaniu zapasami materiałów i towarów. Przy wyborze wielkości zamawianej partii należy uwzględnić wiele czynników, które wymagają odmiennych decyzji, przemawiających za zwiększeniem wielkości partii produkcyjnej lub jej zmniejszeniem. Zwiększenie partii powoduje wzrost kosztów Magazynowania oraz spadek kosztów przygotowania. W takich warunkach ważne staje się ustalenie optymalnej serii produkcji wyrobów i optymalnej partii zamówienia.

Wraz ze wzrostem wielkości zamówienia wzrasta poziom przeciętnych zapasów, a to z kolei powoduje spadek kosztów tworzenia i wzrost kosztów utrzymania zapasów. Jeżeli natomiast częstotliwość zamówień się zwiększy, to wielkość przeciętnych zapasów spadnie, zmniejszą się także koszty utrzymania, a wzrosną koszty tworzenia zapasów.

Przy obliczaniu poziomu EOQ przyjmuje się następujące założenia:
 • miesięczny lub roczny popyt dla zamawianego produktu jest znany oraz przewidywalny;
 • odbiorca zamówionego produktu występuje w bardzo krótkim czasie od zamówionego produkty;
 • koszt jednostkowego zamówienia jest stały.

Optymalizacja wielkości zamówieniaPrzy optymalizacji wielkości zamówienia należy uwzględnić:
 • koszty magazynowania zapasów;
 • koszty zamówienia partii (koszty złożenia zamówienia u dostawcy oraz koszty zakupu).


Koszty całkowite (zamówienia i magazynowania):

K=kz * Q/D+km * D/2

gdzie:
 • kz- koszty złożenia jednego zamówienia;
 • km- koszty magazynowania jednostki materiału/towaru w okresie;
 • Q/D- liczba zamówień towarów lub materiałów, jakich należy dokonać w ciągu okresu;
 • D- wielkość zamówienia.


Optymalna wielkość zamówienia będzie się wyrażać wzorem:

D0= (2 * kz * Q/km)

Wzór wyraża wielkość zamówienia towarów lub materiałów, przy której łączny koszt zamówienia i magazynowania jest najmniejszy.

Bibliografia

 • E. Nowak: Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, str.116-122.
 • M. Brzeziński(red.): Organizacja i sterowanie produkcją, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2001,str.41-48.
 • Barbara Pamuła: Optymalizacja wielkości zamówienia, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.