MoP ang. Management of Portfolios

MoP
best practice
Zarządzanie projektami
Logo MoP
WłaścicielCabinet Office (dawniej OGC)
RozpowszechnianieWydawnictwo TSO
Powstanie2010 r.
Aktualna wersja2010 r.
CertyfikacjaAPM Group
SpołecznośćBPUG
Podstawowy schemat

Oficjalna strona internetowa


MoP - zbiór najlepszych praktyk zarządzania portfelem projektów. Obejmuje skoordynowane działania zbioru procesów i decyzji strategicznych, które umożliwiają efektywne bilansowanie zmian organizacyjnych i bieżącej działalności operacyjnej (ang. Business As Usual). MoP stanowi część Zestawu Najlepszych Praktyk Zarządzania (BMP). Portfel (ang. Portfolio) oznacza w tym przypadku całość inwestycji organizacji (lub jej części) w realizację zmian koniecznych do osiągnięcia celów strategicznych.

Spis treści

Rozwój standardu

MoP to zbiór praktyk opublikowanych przez Cabinet Office - brytyjską Radę Gabinetową, będącą odpowiednikiem polskiego Urzędu Rady Ministrów. Pierwszy przewodnik związany z tym standardem, adresowany do kierowników wyższego szczebla, został opublikowany w roku 2010. Następnie na początku 2011 r. ukazał się kolejny, zawierający wytyczne dla praktyków. Uzupełnienie przewodnika dla praktyków stanowi schemat kwalifikacji.

Główne wytyczne tego standardu skierowane są do decydentów, którzy muszą ustalić priorytety inwestycji w ramach realizowanych przez daną organizację programów i projektów. Wytyczne dotyczące Zarządzania Portfelem stanowią część Zestawu Najlepszych Praktyk Zarządzania (BMP), będącego również własnością brytyjskiej administracji rządowej.

Zastosowanie

W odróżnieniu od zarządzania projektami czy zarządzania programami, które dotyczą skutecznej realizacji pojedynczych programów lub projektów, MoP odnosi się przede wszystkim do inwestycji i pozwala organizacjom odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy inwestycja w dany projekt/program jest dla nas odpowiednia i w jaki sposób przyczyni się do realizacji naszych strategicznych celów?.

Zarządzanie portfelem dotyczy:
 • zapewnienia inwestycji we właściwe inicjatywy zmian (programy i projekty) w kontekście celów strategicznych organizacji i ogólnego poziomu przyjętego przez nią ryzyka,
 • skutecznej i sprawnej realizacji programów i projektów na najwyższym, zbiorczym poziomie zarządzania,
 • zapewnienia maksymalizacji korzyści w celu uzyskania jak największego zwrotu z dokonanych inwestycji.


MoP może być stosowane na wielu różnych poziomach: w przedsiębiorstwie/organizacji jako całości, poszczególnych departamentach lub na poziomie działów funkcjonalnych.

Opis

Struktura MoP obejmuje pięć elastycznych zasad, w ramach których istnieją dwa cykle i dwanaście praktyk zarządzania portfelem.

W odróżnieniu od większości pozostałych standardów zarządzania projektami, wszystkie elementy zarządzania portfelem są wykorzystywane w tym samym czasie, chociaż z różnym nasileniem, w zależności od organizacji oraz otoczenia, w jakim funkcjonuje.

Zasady MoP

Zasady MoP przedstawiają fundamenty, na których opiera się skuteczne zarządzanie portfelem. Zasady te zapewniają środowisko organizacyjne dla skutecznego określenia portfela i praktyk jego realizacji. Obejmują one:
 1. Zaangażowanie kary kierowniczej wyższego szczebla (ang. Senior Management Commitment)
 2. Dostosowanie do zarządzania w ramach organizacji (ang. Governance Alignment)
 3. Dostosowanie do strategii organizacji (ang. Strategy Alignment)
 4. Biuro Portfela (ang. Portfolio Office)
 5. Ożywiona kultura zmiany (ang. Energized Change Culture)
Model przedstawiający pięć zasad i dwa cykle MoP pochodzący z Management of Portfolios Guidance Brochure

Cykle i praktyki MoP

MoP nie posiada wyznaczonego początku, środka ani końca, a wszystkie jego praktyki mieszczą się w dwóch ciągłych cyklach zarządzania portfelem:
 1. Cykl określenia portfela (ang. Portfolio definition cycle)
 2. Cykl realizacji portfela (ang. Portfolio delivery cycle)


Do praktyk pierwszego z cykli należy:
 1. Zrozumienie portfela (ang. Understand)
 2. Kategoryzacja portfela (ang. Categorize)
 3. Ustalenie priorytetów portfela (ang. Prioritize)
 4. Zrównoważenie portfela (ang. Balance)
 5. Planowanie portfela (ang. Plan)


Do praktyk drugiego z cykli należy:
 1. Kontrola zarządcza (ang. Management Control)
 2. Zarządzanie korzyściami (ang. Benefits Management)
 3. Zarządzanie finansami (ang. Financial Management)
 4. Zarządzanie ryzykiem (ang. Risk Management)
 5. Zaangażowanie interesariuszy (ang. Stakeholder Engagement)
 6. Zarządzanie w ramach organizacji (ang. Organizational Governance)
 7. Zarządzanie zasobami (ang. Resource Management)
Przegląd Zarządzania Portfelem przedstawiający 2 cykle z 12 praktykami

Korzyści

Do korzyści wynikających z Zarządzania Portfelem zalicza się:
 • więcej właściwych programów i projektów podejmowanych w celu uzyskania korzyści i wymiernego wkładu w realizację celów strategicznych organizacji
 • usunięcie zbędnych i powtarzających się „inicjatyw zmian”
 • bardziej efektywne wykorzystanie zasobów
 • bardziej skuteczna realizacja programów i projektów poprzez zarządzanie projektami „w przygotowaniu”, zależnościami i ograniczeniami (w tym zasobami, umiejętnościami, infrastrukturą, potrzebą zmiany, itp.) i kierowaniu zasobów do programów i projektów lepiej realizujących cele strategiczne organizacji


Zobacz też

Pozostałe komponenty Najlepszych Praktyk Zarządzania (BMP):

Linki zewnętrzne

Broszura informacyjna poświęcona MoP w formacie PDF

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.