Metody nauczania

Metody nauczania - celowy i systematycznie stosowany sposób pracy osoby prowadzącej Szkolenie z jego uczestnikami. Powszechnie stosowane metody nauczania zawierają takie elementy jak udział w zajęciach, prezentacje czy zadania pamięciowe (elementy te można ze sobą łączyć). Wybór odpowiedniej metody nauczania zależy od wieku uczestników, treści nauczania, celów i zadań szkolenia, jak również organizacji i środków, których zamierza użyć osoba przeprowadzająca dane szkolenie. Na każdą z metod nauczania składają się dwa elementy: przygotowanie materiału i praca z uczestnikami szkolenia.

Spis treści

Cele metod nauczaniaDo celów metod nauczania można zaliczyć m.in.:

  • umożliwienie ćwiczącym opanowania i utrwalenia pewnego zakresu wiedzy;
  • kształtowanie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w praktyce;
  • kontrola i ocena stopnia opanowania danej części materiału.


Podział metod nauczaniaMetody nauczania można podzielić następująco:

  • metody podające - wykorzystujące takie formy jak: Pogadanka, Wykład, czy opowiadanie;
  • metody problemowe - wykorzystują wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, ale również metody aktywizujące (np. Burza mózgów, gry dydaktyczne);
  • metody eksponujące - posługujące się filmem, sztuką teatralną, ekspozycją;
  • metody programowane - wykorzystujące m.in. komputery;
  • metody praktyczne - pomocne są w nich: Metoda projektów, pokaz, symulacja.


Sposoby nauczania

WyjaśnianieWyjaśnianie to forma nauczania polegająca na podawaniu wyjaśnień dotyczących danego problemu. Zwykle przybiera formę wykładu. Podczas wyjaśniania warto korzystać z pomocy audiowizualnych - dzięki temu uczestnikom szkolenia łatwiej będzie zrozumieć omawiane zagadnienie.

DemonstrowanieDemonstrowanie to forma nauki polegająca na nauczaniu poprzez pokazywanie odpowiednich przykładów lub przeprowadzanie eksperymentów. Warto skorzystać z tej metody, gdy chcemy udowodnić wybrany fakt przez połączenie naocznych dowodów i rozumowanie na zasadzie skojarzeń. Demonstrowanie przyciąga uwagę uczestników szkolenia i sprawia, że łatwiej zapamiętują oni przedstawione fakty, ponieważ widzą powiązanie teorii z praktyką.

WspółpracaWspółpraca pozwala uczestnikom szkolenia na aktywne uczestnictwo w zajęciach przez rozmowy i wysłuchanie innych punktów widzenia. W ten sposób powstają relacje osobiste, które pozwalają uczestnikom na myślenie w bardziej otwarty sposób. Współpraca może przybrać formę m.in. projektów i dyskusji.

Uczenie się przez nauczanieTen sposób nauczania polega na tym, że uczestnik szkolenia wciela się w rolę osoby prowadzącej szkolenie. Jego zadaniem jest nauczenie grupy danego tematu. W tym celu wybrana osoba musi się odpowiednio przygotować, tzn. samodzielnie zgłębić określoną tematykę do tego stopnia, aby móc zaprezentować ją innym. W ten sposób uczestnicy stają się bardziej pewni siebie i rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne.

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.