Menedżer procesu (ITIL) ang. process manager

Menedżer procesu (zarządzający procesem) - rola odpowiedzialna za zarządzanie utrzymaniem procesu. Do obowiązków menedżera procesu należy planowanie i koordynacja wszystkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia, monitorowania i raportowania procesu. Może być kilku menedżerów tego samego procesu, na przykład: regionalni menedżerowie zmiany lub menedżerowie ciągłości działania usług informatycznych dla każdego centrum danych. Rola menedżera procesu jest często przypisana do osoby, która pełni rolę właściciela procesu, ale te dwie role w większych organizacjach mogą być rozdzielone.[1]

Uwaga

Czasem spotyka się polski termin zarządzający procesem, jako odpowiednik angielskiego terminu process manager.

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.