Mediacja

Mediacje – metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensusu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

Spis treści

Zastosowanie mediacji

Mediacje mogą być stosowane w szerokiej gamie konfliktów:
 • rodzinnych, małżeńskich, pokoleniowych;
 • towarzyskich, koleżeńskich, rówieśniczych;
 • w sprawach spadkowych, majątkowych i cywilnych;
 • pracowniczych, w administracji i sporach urzędowych;
 • w sprawach gospodarczych;
 • w sprawach karnych a także dotyczących nieletnich.


Zasady

Każda mediacja powinna kierować się podobnymi zasadami.Podstawowe zasady (standardy) mediacji to:
 • zasada dobrowolności i zakaz wywierania przez mediatora nacisku na strony;
 • zasada poufności (obowiązek zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w związku z przeprowadzoną mediacją);
 • zasada bezstronności i zakazu pobierania przez mediatora dodatkowych korzyści wykraczających poza ustalone ze stronami wynagrodzenie;
 • zasada bezpieczeństwa (godności) stron i dbania o zachowanie ich równowagi;
 • zasada neutralności (zakazu wysuwania przez mediatora konkretnych propozycji rozwiązania sporu);
 • zasada szybkości i efektywności postępowania;
 • zasada czuwania przez mediatora nad zgodnością z prawem porozumienia osiągniętego przez strony[1].


Etapy mediacji

12 etapów mediacji według Christophera W. Moore'a
 • nawiązanie kontaktu ze stronami;
 • wybór strategii mediacji;
 • zbieranie i analiza informacji;
 • sporządzenie szczegółowego planu mediacji;
 • budowanie zaufania i współpracy;
 • rozpoczęcie sesji mediacyjnej;
 • zdefiniowanie spraw i ustalenie planu;
 • odkrywanie ukrytych interesów;
 • generowanie opcji rozwiązań;
 • ocena możliwości rozwiązań;
 • przetarg końcowy;
 • osiągnięcie formalnego porozumienia.


Rodzaje mediacji

W Polsce powszechnie stosowana jest mediacja klasyczna (facylitatywna). Negocjacje stron, gdzie mediator jest pomocnikiem w dialogu stron [2]. W środowisku gospodarczym przyjmują one formę mediacji wahadłowych. W literaturze można spotkać także informacje o mediacjach ewaluatywnych (mediator sugeruje rozwiązania). Model ten jednak jest według teoretyków i praktyków zaprzeczeniem idei mediacji[3].

Rola mediatora

Mediator nie ma władzy podejmowania decyzji merytorycznych. Jego celem jest pomoc zwaśnionym stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach. Jest osobą moderującą wspólną dyskusję stron, dążących do wypracowania wspólnego porozumienia.

W 1996 roku Helsińska Fundacja Praw Człowieka wykształciła pierwszą grupę mediatorów na bazie metody Williama Lincolna, tj. Conflict Resolution & Research Institute, Washinton DC, która obecnie jest stosowana przez ponad 800 mediatorów pracujących w sprawach ze zlecenia sądu.

Zobacz teżBibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.