Mapa strategii IT ang. IT Strategy Map

Mapa strategii IT
model
Business IT Alignment
okładka podręcznika
Właścicielbrak
Powstanie1996 r.
TwórcyRobert S. Kaplan

David P. Norton
Ogólna mapa strategiiMapa strategii IT - model stworzony przez Roberta S. Kaplana oraz Davida P. Nortona, służący menedżerom do określania, w których obszarach organizacji biznesowej występuje luka względem strategicznego dopasania IT. Może ona się przejawić brakiem odpowiednich aplikacji lub odpowiedniej infrastruktury informatycznej, wymaganej do skutecznej realizacji strategii firmy. Mapy strategii w kontekście IT pozwalają na powiązanie strategii wykorzystania technologii informacyjnych z celami i potrzebami firmy, jako całości.

Spis treści

Budowa mapy strategii IT

Mapa strategii, opracowana przez Roberta S. Kaplana i Davida P. Nortona pozwala firmie wyjaśnić wszystkim pracownikom strategię organizacji. Służy do identyfikowania kluczowych wewnętrznych procesów, odpowiadających za sukces firmy oraz do dopasowania inwestycji w ludzi, technologię i kapitał organizacyjny, tak aby można było osiągać najlepsze rezultaty.

Budowa mapy strategii wymusza od kierownictwa firmy podjęcia się próby określenia logiki, według której wytwarzana będzie wartość organizacji. Dlatego też mapę strategii tworzy się od góry w czterech krokach:
 1. ustalenie długofalowych celów finansowych firmy
 2. określenie propozycji wartości dla klientów
 3. zdefiniowanie procesów zapewniających wytworzenie wartości dla klientów
 4. oszacowanie poziomu kapitału ludzkiego, informacyjnego i organizacyjnego


Struktura mapy strategii

Mapa strategii IT bez względu na wielkość przedsiębiorstwa mieści się na 2-3 stronach A4 i obejmuje cztery perspektywy:
 • finansową
 • klienta
 • procesów wewnętrznych
 • wzrostu i uczenia się


Perspektywa finansowa

Prezentuje zyskowność firmy mierzoną różnorodnymi wskaźnikami typowymi dla danej firmy. Sama zyskowność jest wynikiem strategii firmy, jak i mechanizmów jej wdrażania.

Perspektywa klienta

Pokazuje wyróżniającą się propozycję wartości dla klienta. Podstawowymi miernikami są rentowność klientów, udział w rynku, satysfakcja.

Perspektywa procesów wewnętrznych

W ramach tej perspektyw wyróżnia się cztery podstawowe grupy procesów:
 • Procesy zarządzania operacyjnego - proste, codzienne procesy produkcji lub świadczenia usług prze daną firmę. Można tu wymienić m.in. zakup surowców, procesy produkcyjne, zarządzanie ryzykiem.
 • Procesy zarządzania klientami - procesy poszerzania i pogłębiania kontaktów z klientami,którym dostarczane są usługi IT.
 • Procesy innowacyjne - tworzenie nowych produktów, usług, procesów oraz rozwijanie obecnych. Firma poznaje także nowe rynki i segmenty konkurencyjne. Procesy te są bardzo ważne, iż od nich zależy czy gotowy produkt będzie funkcjonalny i pożądany przez klientów oraz czy będzie go można produkować w zgodzie z odpowiednim poziomem jakości.
 • Procesy regulacyjne i socjalne - pozwalają one firmom funkcjonować w różnych środowiskach biznesowych oraz państwach, będących miejsce produkcji i rynkiem sprzedaży.
Podczas tworzenia tej perspektywy kierownicy muszą określić kluczowe procesy dla realizacji strategii. Koncentracja na jednej wybranej grupie procesów nie przyniesie bowiem podobnego zysku jak zbilansowana inwestycja w zestawy procesowe pochodzące z każdej z wyżej wymienionych grup. Oczywiście w chwili obecnej w większości firm toczy się równolegle setka procesów, z których każdy w pewien sposób tworzy wartość. Zadanie mapy strategii jest z kolei identyfikowanie i uszeregowanie strategii, zmierzającej do doskonalenia procesów, które są dla klienta najważniejsze - ale nie ad hoc", ale w krótki, średni i długim okresie czasu.

Perspektywa wzrostu i uczenia się

Określa aktywa niematerialne firmy oraz ich rolę w realizacji strategii. Wyróżnia się trzy grupy aktywów:
 • kapitał ludzki - umiejętności, talenty pracowników wymagane do wspomagania strategii
 • kapitał organizacyjny - umiejętność firm do utrzymania procesu zmian wymaganych do realizacji strategii
 • kapitał informacyjny - bardzo ważny przy określaniu strategii dla IT. Jest to dostępność aplikacji i infrastruktury IT wymaganej do realizacji danej strategii


Kapitał informacyjny a mapa strategii

Dla przygotowania strategii IT istotny jest pomiar dopasowania kapitału informacyjnego do ogólnej strategii firmy. Do tego można z kolei wykorzystać mapę strategii. Odbywa się w kilki etapach:
 • Powstanie mapy strategii
 • Przygotowanie strategicznego portfolio kapitału informacyjnego - ustalenie szczegółowych potrzeb w zakresie aplikacji, infrastruktury IT, wynikających z kluczowych procesów wewnętrznych. Wyróżnia się następujące elementy portfelu:
  • aplikacja transakcyjna - czyli zintegrowana kartoteka klientów
  • aplikacja analityczna - oferuje wyliczenie zyskowności klientów
  • aplikacja transformacyjna - umożliwia zautomatyzowanie zarządzania portfelem klientów
  • infrastruktura technologiczna - pozawala na funkcjonowanie wymienionych powyżej aplikacji
 • Ocena gotowości strategicznej kapitału informacyjnego - ocena stopnia przygotowania kapitału informacyjnego organizacji biznesowej do wsparcia realizacji strategii. Skala ocen jest następująca:
  • 1-2 - element infrastruktury lub dane oprogramowanie są potrzebne do realizacji strategii, ale podjęto działań zmierzających do ich pozyskania
  • 3-4 - element kapitału informacyjnego został zidentyfikowany oraz zakupiony, ale nie został jeszcze uruchomiony
  • 5-6 - wymagany element zakupiono, zaimplementowano i funkcjonuje już normalnie


Na podstawie podanych powyżej wskaźników menedżerowie potrafią oszacować strategiczną gotowość kapitału informacyjnego, włącznie z występującymi lukami, wskazać obszary wymagające inwestycji oraz obserwować rozwój kapitału informacyjnego. Warto zaznaczyć, że mapa strategii pozwala na identyfikowanie kluczowych procesów, a następnie dopasowanie do nich aplikacji i infrastruktury IT.

Dopasowanie IT

Typowe działy IT przechodzą w swoim życiu przez trzy etapy zaspokojenia potrzeb biznesu:
 • Osiąganie doskonałości operacyjnej - umożliwienie przez dział IT dostępu do odpowiednich informacji na czas oraz zapewnienie niezawodności aplikacji i infrastruktury. Dział IT koncentruje się na efektywnym kosztowo oferowaniu podstawowych usług IT.
 • Tworzenie i wspieranie relacji jednostek biznesowych - na tym etapie działy IT stają się zaufanym doradcą menedżerów operacyjnych przy opracowywaniu rozwiązań IT, których celem jest poprawa zyskowności oraz zadowolenia klientów. Działy IT w związku z tym dostarczają aplikacje analityczne i odpowiednią infrastrukturę, potrzebną do analiz i interpretacji.
 • Dostarczenie strategicznego wsparcia dla biznesu - działy IT oferują innowacyjne rozwiązania oparte na technologii, które pomagają jednostkom biznesowym zdobywać przewagę konkurencyjną. Działy IT skupiają się zatem na rozwijaniu aplikacji transformacyjnych i infrastruktury z nimi powiązanej.


Zgodnie z przewidywaniami, między innymi Petera Hinssena, kolejnym etapem jest fuzja IT i biznesu (ang. Business IT Fusion).

UwagiZobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.