MSP Przekierowano ze strony: Managing Successful Programmes ang. Managing Successful Programmes

MSP
best practice
Zarządzanie programami
Logo MSP
WłaścicielCabinet Office (dawniej OGC)
RozpowszechnianieWydawnictwo TSO
Powstanie1999 r.
Aktualna wersja2011 Edition
CertyfikacjaAPM Group
SpołecznośćBPUG
Podstawowy schemat

Oficjalna strona internetowa


MSP - metodyka, która tworzy zbiór najlepszych praktyk (ang. Best Practice) wspierających organizacje w skutecznym przeprowadzaniu zmian, przekształceń lub transformacji poprzez realizację programu. W dosłownym tłumaczeniu Skuteczne Zarządzanie Programem.

Spis treści

Zakres

Metodyka MSP:
 • porządkuje podejście zarządcze organizacji do wprowadzania złożonych zmian,
 • pozwala skuteczniej radzić sobie z ryzykiem wynikającym z wielu powiązań pomiędzy projektami i innymi działaniami podejmowanymi przez organizację,
 • pomaga w ustalania właściwych priorytetów, unikaniu pułapek i osiąganiu założonych strategicznych celów.


MSP definiuje zarządzanie programem, które ma na celu:
 • opracowanie jasnych celów programu,
 • zdefiniowanie programu i pokazanie, w jaki sposób zaplanowane zmiany zostaną dostarczone,
 • stworzenie silnych mechanizmów monitorowania i koordynacji różnych projektów oraz działań, które łącznie składają się na program,
 • zidentyfikowanie, zdefiniowanie i zatwierdzenie spójnego zbioru mierników programu w postaci korzyści oraz zarządzanie ewentualnymi skutkami ubocznymi wprowadzanych zmian.


Rozwój standardu

MSP wchodzi (wraz z innymi metodykami, takimi jak: PRINCE2, M o R, P3O, ITIL itp.) w skład portfela przewodników metodycznych, opisujących dobre praktyki zarządcze BMP (ang. Best Management Practice), opracowane dla brytyjskiej administracji publicznej.

MSP zostało wykorzystane i zaadoptowane przez wiele organizacji, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Doświadczenia tych, którzy przyjęli zarządzanie programami dostarczyły bezcennych wskazówek do treści wydania przewodnika, opublikowanego w 2007 r. Wydanie najnowsze metodyki MSP pochodzi z 2011 r.

Zastosowanie

Programy są postrzegane w MSP jako podstawowe narzędzie, umożliwiające organizacjom realizację strategii i przekształcanie się (transformację) do nowych struktur i modeli biznesowych, a w sektorze publicznym, do kształtowania otoczenia politycznego i społecznego.

MSP wspiera organizacje przede wszystkim w przeprowadzeniu złożonych zmian biznesowych (transformacji do nowych modeli biznesowych) oraz zmian w otoczeniu społecznym lub politycznym i może być efektywnie wykorzystana do zarządzania:

Opis

Struktura MSP bazuje na trzech głównych koncepcjach zarządczych przedstawionych na schemacie poniżej:
 • Zasady MSP (ang. MSP principles, zewnętrzny pierścień) - wywodzą się z pozytywnych i negatywnych doświadczeń wyniesionych ze zrealizowanych wcześniej programów. Zasady są wspólnym mianownikiem zarządzania, będącym podstawą sukcesu programu, tak aby program był zdolny dostarczyć organizacji zaplanowane zmiany lub też transformację biznesową.
 • Ład MSP (ang. MSP governance themes, drugi pierścień) - określa zbiór tematów, które powinny być w centrum uwagi osób powołanych do zarządzania programem przez cały okres jego trwania. Tematy tworzą przestrzeń dla osób zarządzających programem i wymuszają koncentrację na najważniejszych kwestiach, co pozwala skuteczniej zarządzać programem i zwiększa szansę na osiągnięcie sukcesu.
 • Przebieg Transformacji MSP (ang. MSP transformational flow, wewnętrzne koło) - opisuje grupę procesów i buduje mapę działań, które prowadzone są przez cały czas trwania programu: od jego rozpoczęcia do dostarczenia wyników, które budują dla organizacji nowy potencjał, prowadzący do osiągnięcia przez organizację zaplanowanych korzyści.




Role i funkcje

MSP dostarcza opisu struktury organizacyjnej programu, identyfikując określone role i obowiązki dla tych ról. W ten sposób określono efektywne przywództwo programu oraz mechanizmy podejmowanie decyzji związanych z realizacją programu. Kluczowymi rolami w zarządzaniu programem są:

Więcej informacji na temat struktury organizacyjnej programu znajduje się w artykule Organizacja programu.

Zarządzanie programami vs. zarządzanie projektami

! Temu tematowi poświęcony jest oddzielny artykuł Zarządzanie programami vs. zarządzanie projektami.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

 • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
 • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for IT Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
 • MSP na stronie Best Management Practice

Znaki towarowe

 • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
 • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.