Zarządzanie przez projekty Przekierowano ze strony: Management by projects ang. management by projects

Zarządzanie przez projekty – zestaw działań obejmujący planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie , przewodzenie tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie, skierowanych na projekty i wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny.

Spis treści

Charakterystyka

Zarządzanie przez projekty stało się współcześnie bardzo popularnym narzędziem zarządzania wykorzystywanym w organizacjach.Umożliwiło to wykreowanie odpowiednich technik w zakresie organizacji, controllingu, systemów motywacyjnych, które poparte odpowiednią kulturą organizacyjną dało efektywne instrumentarium, dzięki któremu poszerzono zakres działania z pojedynczych projektów na ich większą liczbę, zatem z zarządzania projektami na zarządzanie przez projekty, które stało się koncepcją zarządzania zorientowaną na klienta, widoczną we wszystkich funkcjach zarządzania: planowaniu, organizowaniu, kierowaniu ludźmi i kontroli. Stosowanie tej koncepcji przez przedsiębiorstwo przystosowuje go lepiej do zmiennych warunków działania i niepewnego otoczenia zwłaszcza w czasach jego dynamicznego rozwoju.

Techniki zarządzania projektami pozwalają nakierowanie zasobów firmy (dzięki właściwemu wyborowi i wydajnej realizacje projektów), na potrzeby klienta. W organizacji zarządzanej przez projekty, techniki te są stosowane świadomie, a działalność prowadzona jest w formie projektów. Zatem zarządzanie przez projekty nie jest tylko wydajnym instrumentem, ale koncepcją zarządzania, która jest stosowana w całym systemie zarządzania w danym przedsiębiorstwie.Zadania wynikające z tej koncepcji:
 • przedsiębiorstwo zarządzane przez projekty powinna optymalnie wspierać kierownika projektu,
 • przedsiębiorstwo zarządzane przez projekty powinna optymalnie wspierać kierownictwo projektu.

Planowanie w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty

 1. Planowanie projektu - gdzie planuje się realizacje pojedynczych projektów i które zawiera cele terminowe, kosztowe, jakościowe i konieczne do realizacji środki.
 2. Planowanie multi - projektowe, zajmujące się grupami projektów ważnymi ze względu na strategie firmy .Planuje portfel projektów, by wykorzystując zasoby przedsiębiorstwa, efektywnie realizować jego cele strategiczne i operacyjne.

Organizowanie w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty

 1. Grupowanie zadań i zasobów w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty powinno mieć na uwadze wysokie umieszczanie projektów w hierarchii organizacji.
 2. Przedsiębiorstwo zarządzane przez projekty buduje elastyczną strukture organizacji procesowej, która wykonuje zadania nietypowe i innowacyjne.(np według indywidualnych potrzeb klienta)

Kierowanie w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty

 1. Motywacja pracowników (by praca w zespole projektowym była atrakcyjna i ciekawa)
 2. Konieczne szkolenia pracowników w zakresie instrumentów i technik wykorzystywanych w zarządzaniu projektami, bowiem narzędzia te stosowane w codziennej pracy.
 3. Szkolenia dotyczące , pracy w zespołach projektowych, w celu zwiększenia wydajności pracy w dynamicznych grupach projektowych.

Kultura w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty

 1. Umiejętność przystosowywania do zmian
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Tolerancja dla pojedynczych błędów.
 4. Dobra komunikacja.
 5. Poczucie odpowiedzialności zbiorowej za projekt.
 6. Ponoszenie odpowiedzialności przez pracowników.
 7. Instrumenty zarządzania projektami są podstawowymi narzędziami pracy.


Kontrola w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty

Kontrola ma istotne znaczenie dla powodzenia projektu. Realizuje się ją głównie za pomocą właściwego systemu informacyjnego, który wspomaga zarówno zarządzanie pojedynczymi projektami jak i ich grupami. Controlling spełnia wymagania wynikające funkcji kontroli. Do zadań controllingu należy:
 • koordynacja działań pomiędzy poszczególnymi projektami,
 • umieszczenie poszczególnych projektów w strategii organizacji,
 • nakierowanie instrumentów zarządzania projektami na wspieranie projektów,
 • zabezpieczenie informacji niezbędnych do zidentyfikowania projektu, a tym samym jego realizacji i rozdziale zasobów.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.