Majątek przedsiębiorstwa

Majątek przedsiębiorstwa - majątek trwały i obrotowy, który ujęty jest w zapisie bilansu przedsiębiorstwa po stronie aktywów. Aktywa firmy pomniejszone o zobowiązania są nazywane kapitałem własnym lub majątkiem netto. Majątek netto wraz z zobowiązaniami tworzy w zapisie bilansu przedsiębiorstwa pasywa, które są źródłem pokrycia majątku trwałego i obrotowego. Majątek jest własnością przedsiębiorstwa i nie ma bezpośredniego przeniesienia na właścicieli kapitału.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.