Zmodyfikowana NPV Przekierowano ze strony: MNPV ang. Modified Net Present Value, MNPV

Zmodyfikowana NPV - Metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji, a także wskaźnik wyznaczony w oparciu o tę metodę. Bazuje na założeniu iż dodatnie przepływy pieniężne netto powinny być reinwestowane przy innej stopie reinwestycji niż stopa dyskonta przyjęta dla ocenianej inwestycji. Założenie o równości tych stóp byłoby możliwe jedynie wtedy, gdy wszystkie zrealizowane w danym okresie przedsięwzięcia wtórne (w które są reinwestowane dodatnie przepływy netto z przedsięwzięć pierwotnych) i pierwotne, miałyby ten sam poziom ryzyka.

Spis treści

Obliczanie

Wskaźnik MNPV wyraża się wzorem:

MNPV =


gdzie:
 • k - stopa dyskonta,
 • kr - stopa reinwestycji,
 • NCF - przepływy pieniężne.


Interpretacja

W przypadku MNPV występują trzy sytuacje decyzyjne:
 1. MNPV > 0 - inwestycja jest opłacalna, można ją realizować,
 2. MNPV = 0 - inwestycja jest neutralna, można ją realizować,
 3. MNPV < 0 - inwestycja jest nieopłacalna, nie można jej realizować.


Występowanie

We wzajemnych relacjach pomiędzy metodą NPV a MNPV występują trzy modelowe sytuacje:
 1. stopa dyskonta (k) = stopie reinwestycji wtedy MNPV = NPV,
 2. stopa dyskonta (k) > stopy reinwestycji wtedy MNPV < NPV,
 3. stopa dyskonta (k) < stopy reinwestycji wtedy MNPV > NPV.


Kryteria decyzyjne będące podstawą podejmowania bezwzględnej decyzji inwestycyjnej oparte o metodę NPV i MNPV mogą dać sprzeczne zalecenia:
 1. MNPV < 0 (inwestycja jest nieopłacalna) a NPV > 0 (inwestycja jest opłacalna)
 2. MNPV > 0 (inwestycja jest opłacalna) a NPV < 0 (inwestycja jest nieopłacalna)
W takim przypadku bezwzględna decyzja inwestycyjna powinna być zawsze oparta na kryterium decyzyjnym opartym o metodę MNPV, a nie NPV, ponieważ metoda zmodyfikowanej wartości zaktualizowanej netto jest dokładniejszą miarą opłacalności, przyjmuje bowiem w procesie reinwestycji możliwą do osiągnięcia w danych warunkach rynkową stopę reinwestycji dodatnich przepływów pieniężnych netto, nie zaś narzuconą w wysokości stopy dyskontowej.

Zalety i wady

Istotnymi zaletami metody MNPV jest:
 • Korzyść netto wyrażona jest przepływem pieniężnym netto.
 • Uwzględnia zmienną wartość pieniądza w czasie.
 • Zakłada uwzględnianie w ocenie opłacalności całego ekonomicznego okresu życia inwestycji.
 • Umożliwia zbudowanie obiektywnego kryterium opłacalności.
 • Wiąże inwestycję z długofalowym celem działania firmy (wzrost wartości).
 • Może być stosowana do szacowania opłacalności zarówno dla inwestycji konwencjonalnych i niekonwencjonalnych (nie jest wrażliwa na rodzaj inwestycji).
 • Nie przyjmuje założenia o równości stopy dyskontowej ii stopy reinwestycji dodatnich przepływów pieniężnych netto.


Wśród wad metody MNPV należy wskazać:
 • Trudności z wyborem odpowiedniego poziomu stopy dyskontowej.
 • Nie pokazuje poziomu opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego w ujęciu relatywnym.


Zobacz też

Bibliografia

 • MNPV na Encyklopedii Zarządzania
 • W. Bień: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002.
 • W. Rogowski: Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • W. Kurek: Rachunek ekonomicznej efektywności przedsięwzięć rozwojowych w gospodarce rynkowej, Wyd. UMCS, Lublin 1994.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.