List motywacyjny ang. cover letter

List motywacyjny – pismo zawierające dane kandydata oraz wyselekcjonowany opis tych faktów z jego życia, które wydają się ważne dla przyszłego pracodawcy. Składa się ze wstępu, części zasadniczej, opisującej Kompetencje i umiejętności, które miałby predestynować go na dane stanowisko i zakończenia. Dokument ten składa się w celach rekrutacyjnych, a także w przypadku starań o Awans, podwyżkę itp. Dokument ten jest obok CV wymagany przez większość pracodawców jako warunek przyjęcia do procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy.

Spis treści

Informacje szczegółoweList motywacyjny, podobnie jak CV, stanowi podstawę przeprowadzania wstępnych etapów rekrutacji i selekcji. W odróżnieniu od CV,powinien on dostarczać czytającemu dodatkowych informacji o potencjalnym kandydacie. Rekruter powinien poszukiwać w nim odpowiedzi na pytania:
 • w jakim celu aplikant szuka pracy;
 • jakie ma preferencje, co do charakteru pracy;
 • dlaczego szuka zatrudnienia u wybranego pracodawcy;
 • co go motywuje do pracy;
 • w jakim środowisku dobrze funkcjonuje.
Powinno zwracać się uwagę na styl, bogactwo użytego słownictwa, charakter listu motywacyjnego, jeżeli komunikacja pisemna jest niezbędna na stanowisku, na które aplikuje kandydat. List motywacyjny nie powinien być powtórzeniem CV.

List motywacyjny ma na celu zainteresowanie potencjalnego pracodawcę osobą kandydata. W liście tym pracownik musi uzasadnić dlaczego stara się o pracę w danej firmie i na konkretnym stanowisku oraz udowodnić, że jest najlepszym kandydatem na dane stanowisko. List motywacyjny, jako pomoc w procesie rekrutacji, powinien zawierać informacje o wszystkich doświadczeniach zawodowych potencjalnego pracownika tj. wcześniejszych miejscach pracy, praktykach wakacyjnych, zainteresowaniach, działalności w organizacjach społecznych, znajomości języków. W liście mogą znajdować się ponadto informacje nieformalne np. chęć zmiany miejsca zamieszkania z powodu ślubu.

List motywacyjny wraz CV jest wizytówką kandydata. Stanowi formę bardziej osobistego przekazu niż CV. List motywacyjny daje możliwość zaprezentowania indywidualności, wyjątkowości, a jednocześnie dopasowania do charakteru stanowiska, kultury organizacyjnej firmy, do której aplikuje kandydat. List daje też okazję do zakomunikowania: kim jest kandydat i dlaczego warto poświęcić mu uwagę. Bardzo istotną rolę odgrywa zarówno jego treść, jak i forma. Dla samego rekrutera stanowi nieocenioną pomoc, jeśli CV nie zaspokoiło jego ciekawości. Oba rodzaje dokumentów rekruter może z kolei zweryfikować podczas rozmów kwalifikacyjnych oraz wywiadów.

Podsumowując, list motywacyjny to dokument pozwalający na poznania poziomu aspiracji, motywów, dążeń potencjalnego pracownika oraz sposobu argumentowania, na jakiej podstawie kandydat uważa, że jest przygotowany do pracy i z czego to wynika.

Zawartość

Poprawnie napisany list motywacyjny powinien być:
 • odpowiedzią na konkretne ogłoszenie;
 • napisany na białym papierze na jednej stronie formatu A4 (w przypadku wersji komputerowej preferowany, jest znormalizowany maszynopis);
 • bezbłędnie i przejrzyście napisany;
 • uzupełnieniem życiorysu, ale nie jego kopią;
 • napisany z entuzjazmem;
Można go oprzeć na następującym schemacie:
 • imię i nazwisko aplikanta;
 • data i miejsce;
 • nazwa i adres odbiorcy;
 • treść poprzedzona zwrotem grzecznościowym;
 • informacja gdzie znaleźliśmy ogłoszenie, czym obecnie się zajmujemy i dlaczego chcemy ubiegać się o dane stanowisko;
 • podkreślić spełnianie przez nas kryteria zawarte w ogłoszeniu, oraz inne szczególne uzdolnienia;
 • prośba o możliwość spotkania;
 • zakończenie;
 • podpis;
 • załączniki.


Zobacz teżBibliografia • T.Listwan (red.): Zarządzanie kadrami, C.H.Beck, Warszawa 2010
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.