Leasing

Leasing - umowny stosunek cywilnoprawny. W ramach leasingu jedna ze stron umowy przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty.

Spis treści

Charakterystyka

Leasing wywodzi się od angielskiego słowa lease, które oznacza w dosłownym znaczeniu wziąć, oddać w dzierżawę.

Korzyści płynące z leasingu dla leasingobiorcy:
 • niewielkie zaangażowanie własnego kapitału;
 • optymalizacja obciążeń podatkowych;
 • możliwość rozliczenia podatku VAT.


Leasing w Polsce

W Polsce pojęcie leasingu znane było już w latach 60-tych. Do przełomu doszło jednak dopiero pod koniec lat 80-tych XX wieku, kiedy nastąpiła w Polsce zasadnicza transformacja polityczna, społeczna i prawno-ekonomiczna. Początkowe problemy w tym zakresie były związane z brakiem odpowiednich regulacji prawnych i podatkowych. Do 2000 roku umowa leasingu była umową nienazwaną. Przełom w funkcjonowaniu leasingu miał miejsce po wprowadzeniu nowelizacji Kodeksu Cywilnego, gdzie został wprowadzony rozdział jego dotyczący. Umowa ta stała się umową nazwaną, czego konsekwencją było wprowadzenie szczegółowych uregulowań podatkowych.

Przedmiot umowy leasingu

Przedmiotem umowy nazwanej zgodnie z Kodeksem cywilnym, mogą być tylko rzeczy. Przedmiotem umowy nienazwanej o charakterze umowy leasingu mogą być rzeczy oraz wartości niematerialne i prawne.Zazwyczaj przedmioty umowy leasingu dzielą się na:
 • obiekty konsumpcyjne;
 • obiekty inwestycyjne;
 • nieruchomości.


Regulacje prawne

W polskim systemie prawa umowa leasingu jest regulowana przez Kodeks cywilny. Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności[1].Jedna ze stron zobowiązuje się oddać rzecz stanowiącą jej własność do używania drugiej stronie, a druga strona zobowiązuje się zapłacić właścicielowi w umówionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej wartości rzeczy w chwili zawarcia tej umowy[2].

Rodzaje leasingu

Biorąc pod uwagę liczbę stron biorących udział w transakcji leasingowej wyróżnia się:
 • leasing bezpośredni - producent zawiera umowę bezpośrednio z użytkownikiem;
 • leasing pośredni - w transakcji uczestniczą więcej niż dwie strony, między producentem, a użytkownikiem występuje wyspecjalizowane przedsiębiorstwo leasingowe.


Za użytkowanie obiektu leasingobiorca płaci w określonych terminach raty leasingowe składające się z dwóch części:
 • składnika kapitałowego - odzwierciedlającego wartość użytkowanego obiektu;
 • składnika odsetkowego - stanowiącego wynagrodzenie dla leasingodawcy.


Inne rodzaje leasingu

Innymi rodzajami leasingu są leasing operacyjny i finansowy, które wyodrębniły się w Polsce dzięki zapożyczeniu klasyfikacji z innych krajów. Podział taki został uwzględniony w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i upowszechnił się w naszym kraju.
 • Leasing operacyjny (usługowy) – polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego, za korzystanie, z którego leasingobiorca płaci czynsz leasingowy. W umowie leasingu operacyjnego leasingobiorca może mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o podatek VAT.
 • Leasing finansowy (kapitałowy) – polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie.


Rozwiązanie umowy leasingu

Zgodnie z kodeksem cywilnym rozwiązanie umowy leasingowej jest dopuszczalne z powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności. Jest to jednak niekorzystne, gdyż jeżeli umowa leasingu wygasła z przyczyn po stronie korzystającego, finansujący może żądać natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych rat.

Linki zewnętrzne

Bibliografia

 • Leasing, Wikipedia pl
 • Michał Podzorski: Leasing, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.