Kwestionariusz

Kwestionariusz - jedno z narzędzi badawczych, stanowiące zbiór pytań zapisanych w określony sposób w celu uzyskania żądanych odpowiedzi. Kwestionariusz jest podstawowym instrumentem pomiarowym w badaniach marketingowych.

Spis treści

Zawartość kwestionariusza

Kwestionariusz składa się z:
 1. Wstępu:
  • tematu badania;
  • informacji o instytucji prowadzącej badania;
  • wyjaśnienia celu badania dla respondenta;
  • zachęty do wypełnienia kwestionariusza (dotyczy tylko ankiety) i udzielenia wyczerpujących i prawdziwych odpowiedzi;
  • pytań rekrutacyjnych;
  • instrukcji wypełniania kwestionariusza.
 2. Pytań,
 3. Metryczki.


Rodzaje

 • kwestionariusz ankiety - przekazywany respondentowi do uzupełnienia
 • kwestionariusz wywiadu - służy ankieterowi jako plan zadawanych pytań i jest przez niego uzupełniany. Zależnie od zaleceń metodologicznych możliwa jest większa, lub mniejsza ingerencja ankietera w treść prezentowanych pytań.


Konstruowanie scenariusza

Przed konstruowaniem kwestionariusza należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak:
 • temat badania - tzn. co i jakie zjawiska będą przedmiotem badania;
 • cel badania - tzn. wyjaśnienie, po co chcemy badać dane zjawisko, co chcemy osiągnąć;
 • zakres badania;
 • sposób doboru próby badawczej;
 • forma pomiaru - tzn. w jaki sposób będziemy mierzyć poziom badanych zjawisk (skala, mierniki, itp.);
 • hipotezy, które poddajemy weryfikacji.


Następnie należy wyjść od zestawu pytań, na które chcemy uzyskać odpowiedzi, a później:
 • sformułować hipotezy badawcze;
 • wybrać metodę badawczą (także kwestionariusz ankiety);
 • skonstruować narzędzia;
 • przeprowadzić sondaż w celu sprawdzenia i weryfikacji narzędzi badawczych;
 • zweryfikować narzędzia;
 • przeprowadzić właściwe badanie;
 • opracować wyniki badań statystycznie i merytorycznie;
 • dokonać weryfikacji hipotez sformułowanych na początku;
 • sformułować wnioski z określoną pewnością;
 • podjąć ocenę i decyzję o ewentualnym badaniu porównawczym.


Schemat budowyKwestionariusz należy przygotować według następującego schematu:
 • określenie celu i problemu badawczego;
 • opracowanie wstępnej listy pytań;
 • wstępne skalowanie odpowiedzi;
 • wstępna weryfikacja;
 • przygotowanie próbnego kwestionariusza;
 • przeprowadzenie próbnego pomiaru i wprowadzenie modyfikacji;
 • przygotowanie ostatecznej wersji kwestionariusza.


WskazówkiWskazówki dotyczące konstruowania kwestionariusza:
 • układ pytań musi tworzyć logiczny ciąg (bloki tematyczne);
 • należy przechodzić od pytań ogólnych do szczegółowych;
 • trudne pytania należy umieścić w środku kwestionariusza, a te wymagające mniej zastanowienia na początku i na końcu;
 • pytania nie mogą się powtarzać (z wyjątkiem tych, które są pytaniami kontrolnymi);
 • pytania muszą wynikać z podjętej problematyki badawczej i zasad budowy kwestionariusza;
 • pytania powinny być przystępne i zrozumiałe dla każdego respondenta;
 • znaczenie pytania musi być takie samo dla pytającego i respondenta;
 • każde pytanie może się odnosić tylko do jednego zagadnienia;
 • pytania muszą być neutralne – nie mogą sugerować odpowiedzi;
 • pytania muszą być jednoznaczne;
 • pytania muszą dawać możliwość udzielenia wyczerpującej odpowiedzi;
 • nie można umieszczać pytań, które mogą stwarzać możliwość do udzielenia nieszczerych odpowiedzi;
 • należy unikać pytań drażliwych i na tematy osobiste;
 • najważniejsze przy opracowaniu kwestionariusza jest umieszczenie dokładnej instrukcji udzielania odpowiedzi.


Prawidłowo zbudowany kwestionariuszKwestionariusz stanowi niezwykle istotny element z punktu widzenia powiązania procesu badania marketingowego z procesem podejmowania decyzji. Z tego powodu szczególnie ważne jest, aby pytania w kwestionariuszu uwzględniały rodzaj potrzebnych informacji. Przygotowanie dokładnego procesu badania marketingowego w znacznym stopniu upraszcza opracowanie kwestionariusza. Przygotowanie nieodpowiedniego kwestionariusza utrudnia zweryfikowanie uzyskanych informacji oraz powoduje wzrost kosztów całego badania. W celu uniknięcia takiej sytuacji, kwestionariusz ankietowy powinien zawierać:
 • instrukcję dla respondenta;
 • dokładnie wyskalowane odpowiedzi;
 • czytelny i prawidłowy układ i kolejność pytań;
 • proste i jednoznaczne pytania.
Prawidłowo przygotowany kwestionariusz w istotny sposób wpływa na jakość przeprowadzonego badania, a tym samym jakość decyzji i działań podjętych na podstawie uzyskanych wyników.

Najczęstsze błędyDo najczęstszych błędów popełnianych podczas konstruowania kwestionariusza można zaliczyć:
 • fałszywe założenie znawstwa;
 • pytania wzajemnie sprzeczne;
 • pytania sugerujące;
 • pytania niejednoznaczne;
 • niedostosowane (np. kulturowo).


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.