Kształcenie ustawiczne

Kształcenie ustawiczne - proces stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwający w ciągu całego jej życia. Proces ten może być indywidualną sprawą jednostki, ale może być również projektowany, organizowany i finansowany przez pracodawcę (wówczas kształcenie ustawiczne pracowników jest elementem uczenia się organizacji).Termin kształcenie ustawiczne oznacza, że proces uczenia się nie kończy się razem z dzieciństwem i szkołą, ale trwa przez całe życie w różnych sytuacjach. Rozwój technologiczny i naukowy, który nastąpił w ciągu ostatnich 50 lat miał ogromny wpływ na style uczenia się i zapotrzebowanie na naukę. Nie można już dzielić procesu uczenia się na czas i miejsce, w których wiedzę się zdobywa (szkoła) oraz na czas i miejsce, w których wiedzę się wykorzystuje (praca). Zamiast tego proces uczenia się powinien być postrzegany jako proces długotrwały, który ma miejsce każdego dnia podczas interakcji z innymi ludźmi i otaczającym nas światem.

Spis treści

Kształcenie ustawiczne w praktyce

Kształcenie ustawiczne może odbywać się przez uczestnictwo w:
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego;
  • szkoleniach, kursach zawodowych lub hobbystycznych;
  • studiach podyplomowych;
  • wyjazdach studyjnych, konferencjach, seminariach.


Inne sposoby kształcenia ustawicznego obejmują m.in. oglądanie lub słuchanie audycji edukacyjnych, czytanie czasopism edukacyjnych oraz Kształcenie na odległość.

Instytucje

Najlepszym przykładem na to, że zaistniała potrzeba kształcenia ustawicznego są tzw. Uniwersytety Trzeciego Wieku, które powstają w Polsce i w innych krajach. Skupiają one osoby starsze i organizują im zajęcia w grupach tematycznych. W świecie akademickim za rozwijanie oferty kształcenia ustawicznego odpowiadają specjalnie wydzielone jednostki uczelni: Lifelong Learning Centers, University Extensions (USA), Departments for Continuing Education (Europa) itd. W Polsce rolę taką pełni np. Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH.

Rynek usług

Zgodnie z definicją kształcenia ustawicznego Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, na rynku usług kształcenia ustawicznego można wyodrębnić następujące role zawodowe:

Zobacz też

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.