KSOIN Przekierowano ze strony: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

KSOIN
organizacja
data

ustanowienia
2005 r.
zarządMieczysław Tadeusz Koczkowski - Prezes Zarządu

Bogdan Gładki - Wiceprezes Zarządu

Aleksander Odrzywolski
siedzibaPl. Grunwaldzki 8/10

-127 Katowice
język roboczypolski
Strona internetowa


Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) - apolityczne, dobrowolne, samorządne zrzeszenie pracowników pionów ochrony informacji niejawnych oraz osób zainteresowanych wspieraniem jego celów statutowych, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.[1]

Spis treści

Cele Stowarzyszenia

 1. doradztwo pracownikom pionów ochrony w realizacji bieżących zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemu ochrony informacji niejawnych;
 2. współdziałanie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi i organizacjami społeczno - zawodowymi w zakresie doskonalenia ochrony informacji niejawnych oraz innych prawnie chronionych;
 3. wspieranie działalności zawodowej i społecznej pracowników pionów ochrony;
 4. upowszechnianie wiedzy i popularyzacja systemu oraz zasad ochrony informacji;
 5. wspieranie działalności oraz inicjatyw organów państwowych i samorządowych, instytucji i organizacji zajmujących się ochroną informacji podlegających ochronie prawnej, a w szczególności informacji niejawnych.
 6. nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z krajowym i międzynarodowymi stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym profilu działania.


Działalność Stowarzyszenia

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje w szczególności poprzez:
 1. prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym organizowanie: konferencji, kursów, wystaw, pokazów odczytów, sympozjów, seminariów itp.;
 2. popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pionów ochrony;
 3. współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami zajmującymi się podobną problematyką jak Stowarzyszenie;
 4. uczestniczenie w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących ochrony informacji niejawnych i innych prawnie chronionych;
 5. popularyzowanie Stowarzyszenia, głównie na rzecz zdobywania nowych członków Stowarzyszenia i powstawania kolejnych struktur terenowych;
 6. podejmowanie działań zmierzających do integracji zawodowej pracowników pionów ochrony;
 7. stwarzanie warunków członkom Stowarzyszenia do poczucia godności zawodowej wywodzącej się z profesjonalnego, zgodnego z zasadami prawa, wiedzy i etyki wykonywania pracy i zawodu;
 8. opracowywanie materiałów szkoleniowych i instruktażowych z zakresu ochrony informacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego i fizycznego oraz ochrony danych osobowych;
 9. organizowanie doradztwa i konsultingu oraz pośrednictwa dla systemowych rozwiązań organizacyjnych bezpieczeństwa firm i tajemnic prawnie ochronionych;
 10. prowadzenie audytów bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych.


Członkostwo

Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i spełniająca warunki przewidziane dla pracowników pionów ochrony zawarte w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych[2] oraz inna osoba fizyczna zajmująca się ochroną informacji, która złożyła pisemną deklarację.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.