Krajowa Izba Biegłych RewidentówKrajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR)
organizacja
data

ustanowienia
1 stycznia 1992 r.
zarządJózef Król

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

(2015)
siedzibaul. Dzika 19/23

00-172 Warszawa

Polska
język roboczypolski
Strona internetowa


Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR) – ustawowo powołany samorząd zawodowy zrzeszający biegłych rewidentów.

Spis treści

Historia

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów powstała z mocy uchwalonej 19 października 1991 ustawy o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie, która weszła w życie 1 stycznia 1992.

13 października 1994 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił odrębną ustawę o biegłych rewidentach i ich samorządzie, poświęconą wyłącznie sprawom samorządu zawodowego. Zgodnie z tą ustawą KIBR jest niezależna w wykonywaniu swoich zadań i działa na podstawie przepisów ustawy oraz postanowień statutu. Przynależność do KIBR jest obowiązkowa i powstaje po wpisaniu do rejestru biegłych rewidentów. Od 6 czerwca 2009 r. obowiązuje Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649)[1].

Zadania

Do zadań Krajowej Izby Biegłych Rewidentów należy[2]:
 • reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów zawodowych,
 • ustanawianie norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
 • ustalanie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów,
 • określanie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji kandydatów na biegłych rewidentów i nadawanie im tytułu biegłego rewidenta,
 • sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu i przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez członków KIBR oraz przestrzeganie przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań, finansowych przepisów ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie oraz innych przepisów dotyczących samorządu biegłych rewidentów i przepisów dotyczących przedmiotu działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • doskonalenie zawodowe członków Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
 • nakładanie na członków KIBR kar dyscyplinarnych za naruszanie prawa i norm wykonywania zawodu oraz etyki zawodowej.


KIBR opracowuje też materiały szkoleniowe dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz może prowadzić działalność wydawniczą i szkoleniową.

Ponadto Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi rejestr biegłych rewidentów oraz listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (patrz sekcja Linki zewnętrzne.

Struktura organizacyjna

Organami KIBR są[3]:

Kadencja wyżej wymienionych organów trwa 4 lata (z wyłączeniem Zjazdu). Osoby powołane do organów mogą być odwołane przed upływem kadencji przez organ, który je wybrał.

Nadzór publiczny nad działalnością Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta oraz działalnością podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych sprawuje Komisja Nadzoru Audytowego[4].

Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów odbywa się co 4 lata i jest zwoływany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów stanowią delegaci wybrani przez walne zgromadzenia w regionalnych oddziałach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, w proporcji do ogólnej liczby biegłych rewidentów wpisanych do rejestru, według zasad określonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Łączna liczba delegatów nie może być mniejsza niż 2% biegłych rewidentów. Mandaty delegatów wybranych na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów zachowują ważność przez 4 lata. W obradach Zjazdu udział biorą członkowie organów KIBR niebędący delegatami.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów może z własnej inicjatywy zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów oraz jest zobowiązana do zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu na żądanie co najmniej 1/10 ogółu biegłych rewidentów lub Krajowej Komisji Rewizyjnej (z powodu rażącego naruszenia prawa w działalności finansowej i statutowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów)[5].

Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów dokonuje wyboru[6]:
 • Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
 • pozostałych członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
 • Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców,
 • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
 • Krajowej Komisji Nadzoru,
 • Krajowej Komisji Rewizyjnej.


Zjazd uchwala także statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, program działania i podstawowe zasady gospodarki finansowej KIBR, określa zasady ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów, rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności organów KIBR i udziela absolutorium osobom wchodzącym w skład tych organów.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów kieruje działalnością samorządu w okresach między Krajowymi Zjazdami Biegłych Rewidentów. W skład Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wchodzi od 11 do 15 członków. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wybiera ze swojego grona, w głosowaniu tajnym, dwóch zastępców prezesa, sekretarza i skarbnika[7].

Wybrany bezpośrednio przez Zjazd Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów[8]:
 • wypełnia obowiązki kierownika jednostki, o których mowa w odrębnych przepisach oraz reprezentuje Krajową Radę Biegłych Rewidentów wobec organów państwowych i samorządowych, instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz międzynarodowych organizacji zawodowych;
 • kieruje pracami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów;
 • podpisuje uchwały i postanowienia KRBR;
 • podejmuje decyzje związane z bieżącą działalnością Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;
 • wykonuje inne czynności określone w statucie, związane z funkcjonowaniem KIBR.

Krajowa Komisja Nadzoru

Krajowa Komisja Nadzoru po raz pierwszy została powołana w wyniku nowelizacji ustawy z 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie i wybrana na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów, który odbył się w dniach 29-30 czerwca 2002 r. w Jachrance koło Warszawy[9].

Do zadań Krajowej Komisji Nadzoru należy sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów i procedur związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowej przez biegłych rewidentów oraz działalnością podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, w tym dokonywanie kontroli[10]:
 • systemu wewnętrznej kontroli jakości w podmiocie,
 • zgodności działalności podmiotu z przepisami prawa,
 • dokumentacji rewizyjnej z wykonanych czynności rewizji finansowej, w tym zgodności z obowiązującymi standardami rewizji finansowej i wymaganiami dotyczącymi niezależności,
 • ilości i jakości wykorzystywanych zasobów kadrowych,
 • naliczonego wynagrodzenia za czynności rewizji finansowej.

Krajowa Komisja Rewizyjna

Krajowa Komisja Rewizyjna kontroluje finansową działalność KIBR oraz wykonanie uchwał podjętych na Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów, a także przedstawia wnioski w tym zakresie[11]:
 • Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów - niezwłocznie po przeprowadzeniu kontroli,
 • Krajowemu Zjazdowi Biegłych Rewidentów - w sprawozdaniu ze swojej działalności.


KKR przedstawia Zjazdowi wniosek o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego[12].

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

Krajowy Sąd Dyscyplinarny orzeka w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów. Przy rozpatrywaniu spraw działa na podstawie Regulaminu postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów i na podstawie wniosków Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego. Sąd jest jednoinstancyjny i orzeka w składzie 3 członków. Od orzeczeń KSD przysługuje odwołanie do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego, sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, jako sądu pierwszej instancji. W skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wchodzi od 8 do 10 członków, Sąd wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

KSD przedkłada Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów roczne sprawozdanie z działalności, zawierające w szczególności ocenę skuteczności postępowania dyscyplinarnego. Roczne sprawozdanie z działalności przekazuje także Komisji Nadzoru Audytowego[13].

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny jest oskarżycielem w postępowaniu dyscyplinarnym toczącym się przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów wybiera Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców w liczbie od 5 do 7 osób.

KRD przedkłada Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów roczne sprawozdanie z działalności, zawierające w szczególności ocenę skuteczności postępowania dyscyplinarnego. Roczne sprawozdanie z działalności przekazuje także Komisji Nadzoru Audytowego[14].

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.