Koszty utrzymania zapasów

Koszty utrzymania zapasów - nakłady finansowe przeznaczone na Zapasy. Do kosztów zapasów o podstawowym znaczeniu należą:
 • koszty składowania zapasów;
 • koszty zamrożonego kapitału;
 • koszty starzenia się zapasów.

Spis treści

Koszty tworzenia zapasówKoszty tworzenia zapasów zawierają nakłady fizycznego tworzenia zapasów oraz koszty procesów informacyjnych, związanych szczególnie z zakupem materiałów. Powstają w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstw. Na przykład koszty zapasów materiałowych generowane są w magazynach sfery zaopatrzenia, produkcji nieskończonej w poszczególnych fazach procesów produkcyjnych i magazynowych, wyrobów gotowych w magazynach sfery zbytu oraz towarów w magazynach handlowych.

Z punktu widzenia ich zmienności koszty zapasów mają różny charakter. Część z nich, przede wszystkim koszty zakupu, kształtuje się wprost proporcjonalnie do rozmiarów zakupu, zwłaszcza wyrażonych w jednostkach fizycznych. Koszty procesów informacyjnych, a głównie te związane z utrzymaniem działów zakupu, są względnie stałe.

Koszty utrzymania zapasówKoszty utrzymania zapasów stanowią zasadniczą część kosztów logistycznych przedsiębiorstwa. Składają się z następujące elementów składowych:
 • koszty kapitałowe:
  • inwestycje w zapasy;
 • koszty magazynowania:
  • koszty utrzymania magazynów (fabrycznych, publicznych, dzierżawnych, własnych);
 • koszty obsługi zapasów:
  • ubezpieczenia;
  • podatki;
 • koszty ryzyka:
  • utrata ważności (fizyczne i moralne starzenia się zapasów);
  • uszkodzenia;
  • ubytki;
  • koszty zmiany lokalizacji.


Koszt kapitałów zaangażowanych w zapasach ma charakter kosztu zmiennego. Wyraża go iloczyn wartości zapasów i przeciętnej stopy oprocentowania:

Kf = Mz * So

gdzie:
 • Kf - koszt zaangażowania kapitału,
 • Mz - przeciętny stan zapasów w danym okresie,
 • So - przeciętna stopa oprocentowania.


Koszty starzenia się zapasów wyrażają skutki ekonomiczne jakie powoduje obniżenie jakości zapasów, utrata ich wartości handlowej i użytkowej. Duży wpływ na koszty starzenia się zapasów ma popyt na produkty danego przedsiębiorstwa. Mały popyt powoduje spadek wielkości sprzedaży i wzrost kosztów starzenia się zapasów. Tylko trafny kompleks działań marketingowych może ustrzec przedsiębiorstwo przed ryzykiem ponoszenia nadmiernych kosztów starzenia się zapasów.

Zobacz też

Bibliografia

 • E. Gołembska: Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poznań 2001
 • C. Skowronek, Z. Sarjusz - Wolski: Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999
 • Z. Sarjusz - Wolski: Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.