Koszty stałe ang. fixed cost

Koszty stałeKoszty, które musi ponosić przedsiębiorca, niezależnie od wielkości produkcji. Nawet wówczas, gdy w przedsiębiorstwie nic się nie produkuje, ponosi ono takie nakłady jak czynsze dzierżawne, procenty od kredytów, koszty konserwacji, płace strażników i służb administracyjnych, często pensje pracownicze. Koszty stałe trzeba płacić niezależnie od wielkości produkcji, a więc bez względu na to czy się w ogóle produkuje czy nie. Koszty stałe nie mogą być zmienione w krótkim okresie, jeżeli przedsiębiorstwo nie wprowadzi żadnych radykalnych zmian.

Spis treści

Opis

Koszty stałe obejmują wszystkie rodzaje nakładów w przedsiębiorstwie, które nie wchodzą w skład kosztów zmiennych. Tak więc koszty całkowite równają się sumie kosztów stałych i kosztów zmiennych, co można zapisać:

Koszty stałe, zmienne i koszt całkowity.TC = TFC + TVC

gdzie:
  • TC - koszt całkowity,
  • TFC - koszty stałe,
  • TVC - koszty zmienne.


Koszty stałe pozostają niezmienne dla szerokiego zakresu działalności w pewnym okresie. W długim okresie mogą ulegać zmianom, np. ze względu na zmianę warunków makroekonomicznych). Do typowych czynników wpływających na zmianę poziomu kosztów stałych należą choćby: zmiany organizacji przedsiębiorstwa, zmiany stosowanej technologii, sprzedaż maszyn i urządzeń produkcyjnych, podjęcie decyzji przez zarząd o przeprowadzeniu kampanii promocyjnej itd.

Koszty stałe są głównym składnikiem kosztów dla wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza dostarczających usługi, m.in. restauracji, kin, teatrów, hoteli.

Rodzaje kosztów stałych

W obrębie kosztów stałych możemy wyróżnić:
  • koszty bezwzględnie stałe - inaczej koszty skokowo stałe, są całkowicie niezależne od skali produkcji. Nie podlegają zatem żadnym zmianom przy zmianach wielkości produkcji. W praktyce kosztów bezwzględnie stałych jest niewiele, a przykładami mogą być koszty amortyzacji ustalone metodą liniową;
  • koszty skokowo stałe - zachowują jednakowy poziom tylko w pewnym przedziale wielkości produkcji. Po jego przekroczeniu następuje ich skok na wyższy poziom, na którym znowu występuje pewna ich stabilizacja do określonej wielkości produkcji. Takim kosztem jest np. koszt wynajmu pomieszczeń produkcyjnych.


Koszty stałe w rachunkowości

Rozumienie terminu koszty stałe może być inne w przypadku rachunkowości zarządczej. W niektórych typach rachunku kosztów, np. w rachunku kosztów działań, koszty stałe są przyporzadkowywane odpowiednim działaniom, co w efekcie powoduje traktowanie ich jako koszty zmienne. Taka kwalifikacja upraszcza procesy decyzyjne, ale może być myląca[1][2].

W rachunkowości, koszty stałe mogą obejmować prawie wszystkie koszty, które nie wchodzą w zakres kosztów sprzedanych produktów. Takie podejście do kosztów stałych jest możliwe do pogodzenia z podejściem funkcjonującym generalnie w ekonomii, jeżeli okres rachunkowy jest równy okresowi, w którym koszty stałe się nie zmieniają. W praktyce taka zależność zachodzi bardzo rzadko i charakter kwalifikacji kosztów zależy od przyjętego w organizacji modelu rachunku kosztów.

Uwagi

Należy pamiętać, że określenie "koszty stałe", nie oznacza, że koszty te nigdy się nie zmieniają. Koszty stałe mogą się zmieniać, ale ich zmiany nie są spowodowane zmianami poziomu działalności, lecz innymi czynnikami.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.