Koszty pośrednie

Koszty pośrednie – efekt podziału kosztów w układzie przedmiotowym. Koszty pośrednie nie mogą być bezpośrednio odnoszone do produkowanych wyrobów lub usług, tzn. nie można przyporządkować ich poszczególnym nośnikom na podstawie pomiarów i dowodów źródłowych lub takie przyporządkowanie jest nieopłacalne. Koszty pośrednie są przypisywane poszczególnym nośnikom na podstawie procedur rozliczeniowych. Koszty pośrednie nie dotyczą tylko jednego konkretnego wyrobu, w związku z tym ich podział między poszczególne nośniki wymaga zastosowania klucza rozliczeniowego (np. płace bezpośrednie, materiały bezpośrednie, koszt wytworzenia).

Spis treści

Układ kalkulacyjny kosztów

Koszty pośrednie są podstawą podziału układu kalkulacyjnego na Koszty bezpośrednie i pośrednie. Taki układ pełni dwie funkcje: informacyjną i analityczną. Dzięki tym funkcjom jednostka może swobodnie planować procesy sprzedaży i produkcji oraz obserwować i kontrolować poziom rentowności sprzedaży.

Podział kosztów

Na koszty pośrednie składają się:
 • koszty wspólne grupowane bezpośrednio na stanowiska kosztów,
 • koszty grupowane pośrednio na stanowiska według miar określających konsumpcje tych kosztów.


W przemysłach przetwórczych koszty pośrednie są grupowane w zbiory, które nazywane są pozycjami kalkulacyjnymi. Do następujących zbiorów zalicza się:
 • koszty wydziałowe (koszty poniesione przez wydziały produkcji podstawowej)
 • koszty sprzedaży (koszty, które ponosi jednostka, w związku ze sprzedażą wyrobów lub usług)
 • koszty ogólnego zarządu (koszty związane z kierownictwem przedsiębiorstwa)
 • koszty zakupu (koszty ponoszone przez jednostkę, związane z zakupem majątku obrotowego)


Sposoby sprawozdania kosztów

Istnieją dwa sposoby sprawozdawania kosztów (7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR)), które różnią się między sobą jedynie metodą kalkulacji kosztów pośrednich:

 • I sposób: instytucja wylicza i sprawozdaje rzeczywistą wartość swoich kosztów pośrednich. Model ten mogą stosować instytucje posiadające system księgowy pozwalający na wyodrębnienie tego typu kosztów, często w rzeczywistości przewyższających ryczałt naliczany wg sposobu II.
 • II sposób: koszty pośrednie są rozliczane jako ryczałt wg stawki ustalonej przez Komisję Europejską, przy czym są one liczone jako procent od poniesionych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem usług obcych.


Instytucja do wszystkich projektów realizowanych w 7PR musi zastosować wybrany sposób rozliczania. Gdy mamy sytuacje,że koszty pośrednie poprzedniego projektu rozliczane były jako ryczałt, to jest możliwość, aby sprawozdawać je w sposób rzeczywisty w następnym projekcie. W konsekwencji wszystkie kolejne projekty muszą być rozliczane wg nowo wybranego sposobu. Niemożliwy jest odwrotny kierunek zmian.

Wysokość ryczałtu na koszty pośrednie

Wysokość ryczałtu na koszty pośrednie wynosi 20%, natomiast dla pewnych rodzajów podmiotów i typów projektów stawka ta została ustalona na innych poziomach:
 1. Instytucje, które nie są w stanie określić w sposób rzeczywisty kosztów pośrednich na projekt (np. organy publiczne o charakterze niezarobkowym, szkoły średnie i wyższe uczelnie, organizacje badacze oraz MŚP) mogą stosować ryczałt w wysokości 60%.
 2. W badaniach pionierskich (program Pomysły) – 20%
 3. W akcjach badawczo-szkoleniowych Marie Curie (program Ludzie) – 10%


W projektach typu akcje koordynacyjne i wspierające koszty pośrednie ograniczone są do 7%.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.