Koszty logistyczne

Koszty logistyczne - specyficzna kategoria kosztów przedsiębiorstwa, spowodowana planowaniem, organizowaniem, realizacją i kontrolą procesów logistycznych.

Spis treści

Koncepcja kosztów globalnychAnaliza kosztów w logistyce ma charakter globalny. Oznacza to, że analiza uwzględnia wszystkie działania dotyczące przepływu oraz składowania ładunków, i traktuje te operacje jako całość. W przypadku współzależności kosztów wpływ jednej pozycji na inne jest znacznie zróżnicowany. Specyfika przedsiębiorstwa lub tez charakter przepływu materiałów w łańcuchu logistycznym mogą wpływać na zależności miedzy poszczególnymi pozycjami kosztów. Korelacja ta wynika z faktu, że funkcje i czynności tworzące układ logistyczny nie mogą być rozpatrywane odrębnie. Przykładem może być zmniejszenie kosztów transportu w przemyśle spożywczym, co spowoduje wydłużenie czasu transportu oraz pogorszenie warunków technicznych. W konsekwencji obniży się jakość transportowanych materiałów, a co za tym idzie również obniży się jakości i ceny wyrobów .

Wzór na koszty całkowite w logistyce:

Kc=Kpf+Kzp+Kpi

gdzie:
 • Kpf- suma kosztów fizycznego przepływu materiałów;
 • Kzp- suma kosztów zapasów;
 • Kpi- suma kosztów procesów informacyjnych.


PodziałKoszty logistyczne dzieli się:
 • Wg. przekroju rodzajowego kosztów:
  • koszty materialne (amortyzacja, zużycie materiałów i energii, obce usługi materialne);
  • koszty niematerialne (koszty pracy, usługi niematerialne, koszty zaangażowania kapitału obcego, wydatki z tytułu podatków i opłat);
  • pozostałe koszty.
 • Wg faz przepływu:
 • Wg. podstawowych kompleksów logistyki:
  • koszty przepływu fizycznego;
  • koszty zapasów;
  • koszty procesów informacyjnych.


Koszty utrzymaniaKoszty utrzymania jako % wartości zapasów:
 • Koszty utrzymania zapasów= od 3% do 10%;
 • koszty utrzymania urządzeń= od 1 % do 3,5 %;
 • koszty wynagrodzeń= od 3% do 5 %;
 • koszty kapitału= od 6% do 24%;
 • drobne kradzieże, zniszczenia itp.= od 2% do 5%.


Koszty całkowiteNa całkowite koszty logistyki składają się m.in.:
 • koszty planowania, sterowania i kontroli przepływów materiałów i towarów;
 • koszty magazynowania;
 • koszty transportu;
 • koszty utrzymania i składowania zapasów;
 • koszty przygotowania produktów do wysyłki i sprzedaży;
 • koszty kształtowania przepływów informacyjnych i opracowania zleceń;
 • koszty serwisu, obsługi logistycznej;
 • koszty niesprawności;
 • koszty w sferze zbytu (zaopatrzenia);
 • koszty kształtowania zapasów;
 • koszty zamawiania;
 • koszty dostaw (odbioru i kontroli);
 • koszty pakowania i sortowania;
 • koszty informacji;
 • koszty zarządzania i organizacji;
 • koszty usług świadczonym nabywcom.


Źródła kosztówCzynniki wpływające na koszty w poszczególnych fazach procesu logistycznego:
 • Faza zaopatrzenia:
  • wysokie koszty procesów zaopatrzenia;
  • zamrożenie środków obrotowych poprzez wydłużony czas transportu;
  • wysokie zapasy magazynowe;
  • wysokie nakłady na transport;
  • wysokie straty (ubytki) materiałowe;
  • niedostateczne związki z dostawcami.
 • Faza produkcji:
  • długie czasy przepływów i niska rytmiczność dostaw;
  • niedostateczne wyprzedzenie informacyjne procesów zaopatrzenia;
  • niski poziom procesów TPM (transport, przeładunek, magazynowanie).
 • Faza dystrybucji:
  • wydłużone czasy dostaw;
  • zła (niska) gotowość dostaw;
  • niska pewność (niezawodność) dostaw;
  • wysokie koszty procesu dystrybucji;
  • zła jakość dostaw.


Zobacz też

Bibliografia

 • M. Nowicka-Skowron: Efektywność systemów logistycznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000,
 • B. Szałek: Logistyka. Wstęp do problematyki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1994.
 • Aneta Bocheńska: Koszty logistyczne, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.