Koszty finansowe ang. financial costs

Koszty finansoweKoszty uzyskania przez przedsiębiorstwo przychodów finansowych. Koszty finansowe można również określić jako koszty, które odnoszą się do korzystania z kapitału obcego przez przedsiębiorstwo.

Spis treści

Powstawanie kosztów finansowych

Działalność finansowa polega m.in. na: sprzedaży/kupnie papierów wartościowych, udziałów i akcji; na zaciąganiu kredytów i pożyczek w przedsiębiorstwie. Działalność ta powoduje powstawanie przychodów i kosztów finansowych. Koszty finansowe rejestruje się po stronie debetowej (Dt) na koncie "Koszty finansowe". Na koniec okresu sprawozdawczego, stany z kont kosztów i przychodów, przenoszone są na konto "Wynik finansowy". Na stronę debetową przenoszony jest stan kosztów, a na stronę kredytową stan przychodów.

Wynik operacji finansowych stanowi różnicę pomiędzy przychodami finansowymi a kosztami finansowymi.

Przykłady kosztów finansowych

Najczęściej spotykanymi kosztami finansowymi w przedsiębiorstwach są:
  • koszty z tytułu zapłaconych odsetek od nieterminowej zapłaty zobowiązań,
  • odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek, odsetki karne,
  • odsetki za zwłokę w zapłacie,
  • odsetki od wyemitowanych obligacji,
  • straty z tytułu zbycia inwestycji,
  • ujemny wynik aktualizacji inwestycji,
  • ujemne różnice kursowe składników majątku,
  • dyskonto od weksli własnych oraz przy sprzedaży weksli i czeków obcych,
  • opłaty skarbowe od umów pożyczek,
  • prowizje bankowe.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.