Kierownik zmiany biznesowej (MSP) Przekierowano ze strony: Koordynator zmian (MSP) ang. business change manager, BCM

Kierownik zmiany biznesowej (KZB, koordynator zmian) – rola, która reprezentuje obszary biznesowe, definiuje korzyści oraz zarządza nimi w trakcie całego programu. W przypadku istotnych zmian ta rola odpowiada za tworzenie nowych struktur biznesu i nowych procesów oraz praktyk w działalności operacyjnej. Kierownik zmiany biznesowej ma zbudować powiązanie pomiędzy programem (i tworzonym przez program potencjałem) a obszarami biznesowymi, które będą podlegały stopniowej transformacji do modelu docelowego.

Spis treści

Odpowiedzialność Kierownika zmiany biznesowej

Kierownik zmiany biznesowej podlega i raportuje do Właściciela programu.

Odpowiedzialność Kierownika zmiany biznesowej obejmuje:
  • definiowanie korzyści,
  • definiowanie przyszłego stanu prowadzenia działalności operacyjnej w reprezentowanych przez siebie obszarach biznesowych,
  • ocena postępów w realizowaniu korzyści,
  • osiąganie mierzalnej poprawy/usprawnień działania biznesu,
  • monitorowanie wydajności biznesu,
  • współpracę z Kierownikiem programu w budowie nowego potencjału umożliwiającego osiągnięcie planowanych korzyści.


Obowiązki Kierownika zmiany biznesowej

Kierownik zmiany biznesowej jest przede wszystkim skoncentrowany na realizacji korzyści. Jego obowiązki obejmują:
  • utrzymanie koncentracji programu na wdrażaniu korzystnych zmian,
  • uczestniczenie w przygotowaniu strategii zarządzania korzyściami,
  • zapewnienie opracowania profilów korzyści i planu realizacji korzyści oraz właścicielstwo biznesowe korzyści,
  • zidentyfikowanie, zdefiniowanie i śledzenie rezultatów programu oraz oczekiwanych korzyści,
  • zaprojektowanie przyszłego modelu operacyjnego zmienianych obszarów biznesowych i utrzymanie jego aktualności w ramach budowanego przez program modelu docelowego,
  • identyfikowanie efektów ubocznych i zmian poza granicami programu, które mogą wpłynąć na zaprojektowany model docelowy,
  • przygotowywanie podległych mu obszarów biznesowych zmian i przejścia na nowe metody pracy oraz implementowanie nowych procesów biznesowych,
  • identyfikowanie i wykorzystywanie pojawiających się szans i wynikających z nich dodatkowych korzyści, które pierwotnie nie były opisane,
  • prowadzenie efektywnej komunikacji z podległymi mu obszarami biznesowymi,
  • definiowanie wskaźników efektywności służących do monitorowania zmian,
  • implementowanie mechanizmów realizacji oczekiwanych korzyści oraz ich mierzenia,
  • monitorowanie stabilności procesów biznesowych w czasie transformacji oraz gotowości poszczególnych obszarów biznesu do absorpcji kolejnych zmian (w tym ocena poziomu, występującego niekiedy jako konsekwencja zmian, pogorszenia się wydajności ),
  • informowanie Właścicielowi Programu, że organizacja jest gotowa do wprowadzania kolejnych zmian, oraz że program dostarcza oczekiwane rezultaty i osiągane są korzyści,
  • wsparcie Kierownika Programu, czy działania programu i jego projekty zapewniają, że zaadresowane są wszystkie aspekty istotne do dostarczenia produktów/wyników oraz usług/rezultatów tworzących model docelowy oraz prowadzących do oczekiwanych korzyści,
  • dopilnowanie, aby te same korzyści, za które odpowiada, nie były wielokrotnie szacowane,
  • zapewnienie, aby utrzymano stabilność procesów biznesowych w okresie transformacji/zmian oraz by zmiany trwale osadziły się w działalności biznesowej,
  • inicjowanie przeglądów biznesowych, które potwierdzą, że nowy potencjał jest dostarczony i wykorzystywany,
  • optymalizacja tempa dostarczania biznesowi produktów wytwarzanych przez projekty,
  • potwierdzanie osiągnięcia zakładanych w programie korzyści.


Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.