Kontrola inwestycji ang. investment control

Kontrola inwestycji – funkcja monitorująca w obszarach zarządzania majątkiem (także papierami wartościowymi) i zarządzania inwestycjami. Obejmuje kontrolę jakości zarządzania aktywami w celu upewnienia się, że wyniki tego zarządzania przynoszą odpowiednią korzyść dla interesariuszy.

Spis treści

Cele

Podstawowymi celami kontroli inwestycji jest zwiększenie widoczności, przejrzystości i wiarygodności inwestycji, a przez to całego przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za zarządzanie aktywami. Można wyróżnić też szereg celów szczegółowych, np.:

  • wdrożenie najlepszych praktyk mierzenia wyników i ich prezentacji, np. standardów GIPS,
  • wykonywanie niezależnych analiz wyników dla poszczególnych obszarów aktywów czy produktów,
  • umożliwianie dogłębnych analiz pozwalających na identyfikację pozycji kluczowych dla wyników i ryzyka zarządzania (ex-ante i ex-post),
  • monitorowanie ryzyka i zwrotu z konkretnych rachunków aktywów i/lub produktów w odniesieniu do ich zadań oraz benchmarków,
  • redukcja niepotrzebnych dyskusji i konfliktów poprzez używanie bardziej obiektywnych informacji podczas oceny wyników działalności,
  • tworzenie lub rozwijanie transparentności i porównywalności rachunków aktywów i/lub produktów,
  • regularne zwracanie uwagi na kwestie związane z wynikami działalności,
  • tworzenie podstaw nie tylko do kolejnych analiz, ale także do zmian strukturalnych w procesach inwestowania,
  • redukcja niezamierzonego ryzyka poprzez zwracanie uwagi na potencjalne problematyczne kwestie.


Zadania

Kontrola inwestycji jest bardzo złożoną funkcją i może być realizowana przez szereg zadań, takich jak np.:

  • porównania wskaźników rynkowych i benchmarków,
  • kalkulacja wyników i statystyk obrazujących umiejętności menedżerów i ich styl inwestowania,
  • ocena konkretnych rachunków aktywów z uwzględnieniem benchmarków, wytycznych dla procesów inwestowania, kosztów transakcyjnych, prowizji od zarządzania itp.,
  • ocena produktów pod względem oczekiwań klientów i najlepszych praktyk na rynku,
  • identyfikacja aktualnych i potencjalnych kwestii związanych z wynikami działalności oraz prezentowanie najważniejszych z nich głównemu kierownictwu,
  • sugerowanie działań naprawczych,
  • analiza i identyfikacja wszystkich etapów procesów inwestycyjnych,
  • przegląd wytycznych dla procesów inwestowania,
  • ocena poziomu ryzyka inwestycji (czy jest odpowiedni, czy zbyt wysoki)
  • raportowanie na temat wyników najwyższemu kierownictwu.


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.