Kontrakt menadżerski

umowa o zarządzanieKontrakt menedżerski – nienazwana umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest powierzenie sprawowania zarządu przedsiębiorstwem osobie fizycznej bądź innemu podmiotowi gospodarczemu, w celu osiągnięcia zysku.

Spis treści

Elementy kontraktu

Treść stosunku prawnego, łączącego powierzającego zarząd firmą i menedżera określona jest każdorazowo przez strony. Do składników treści kontraktu należą m.in.:
 • przedmiot umowy – najczęściej zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • obowiązki i uprawnienia menadżera;
 • zadania menadżerskie;
 • składniki wynagrodzenia menadżera;
 • dodatkowe świadczenia otrzymywane przez menadżera;
 • odpowiedzialność za wykonanie postawionych zadań;
 • kryteria oceny efektywności zarządzania;
 • sposoby rozwiązania kontraktu;
 • zakaz konkurencji;
 • tajemnica przedsiębiorstwa.


Rodzaje

Wśród kontraktów menedżerskich wyróżniamy:
 • kontrakty menedżerskie w przedsiębiorstwach państwowych - są one nastawione na poprawę kondycji przedsiębiorstwa;
 • kontrakty menedżerskie w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa - wymagają opracowania programu restrukturyzacji, przygotowania i przeprowadzenia prywatyzacji;
 • umowy o zarządzanie majątkiem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych;
 • kontrakty menedżerskie w przedsiębiorstwach prywatnych - głównym zadaniem jest sprawne prowadzenie przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami kupieckimi.


Zalety i wady

Zalety kontraktu menedżerskiego:
 • duża swoboda w ich tworzeniu - jest to umowa pomiędzy dwoma równymi sobie partnerami i jej warunki można negocjować prawie dowolnie;
 • kontrakt menedżerski może być zawarty w formie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego;
 • menedżer negocjuje swoje przywileje i obowiązki;
 • pensja menedżera zwykle składa się z części stałej i zmiennej, uzależnionej od wyników;
 • „złote parasole” - w zamian za obietnicę wierności firmie menedżer może dostać odprawę w wysokości do 36 pensji.


Wady kontraktu menedżerskiego:
 • menedżerowie na kontraktach opodatkowani są tak samo jak zwykli pracownicy - przy ich dochodach oznacza to, że płacą 40-proc. podatek dochodowy;
 • zakaz konkurencji - przepis zakazujący pracy lub współpracy z konkurencyjnymi firmami, dotyczący okresu trwania umowy, ale również obowiązuje do trzech lat po jej zakończeniu;
 • odpowiedzialność menedżera z tytułu sprawowania zarządu opiera się na zasadzie winy - odpowiada za pełną szkodę, którą spowodował niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swego zobowiązania. Szkoda obejmuje nie tylko straty poniesione przez poszkodowanego, lecz również korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.