Kontrakt ang. contract

Kontrakt (umowa) - zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron (konsens), ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi.

Spis treści

Kontrakt a umowa

W literaturze polskiej stosuje się często zamiennie pojęcia umowy i kontraktu. Pomiędzy tymi pojęciami występują jednak istotne różnice. W rozważaniach teoretycznych, ogólnych można stosować termin kontrakt. W ujęciu prawnym natomiast należy stosować pojęcie umowy, ponieważ jest ono powszechnie wykorzystywane w przepisach prawa polskiego.

Kontrakt podwykonawczy

Gdy przedsiębiorstwa podpisują kontrakty na realizację dużych inwestycji, często zlecają wykonanie poszczególnych etapów robót innym przedsiębiorstwom. Umowę o podwykonawstwo należy zawrzeć w formie pisemnej, w przeciwnym wypadku jest ona nieważna.

Generalny wykonawca musi również uzyskać zgodę inwestora na zawieranie umów z podwykonawcami. Brak tej zgody również uniemożliwia dochodzenie wynagrodzenia przez podwykonawcę. W przeciwnym razie zarówno inwestor jak i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za wynagrodzenie podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo powinna zawierać:
 • zakres i możliwie dokładny opis zleconych prac,
 • technologię wykonania prac,
 • materiały, które powinny być użyte,
 • termin realizacji,
 • wysokość i sposób obliczenia wynagrodzenia.


Umowa zawiera także dokumentację techniczną, często także harmonogram prac. Hamonogram okręśla w jakim terminie wykonawca oczekuje od nas realizacji poszczególnych etapów zlecenia. W takim przypadku możliwe jest wynegocjowanie z zleceniodawcą wprowadzenie do treści umowy możliwości odstępstwa od terminów realizacji. Jeżeli kontrakt przewiduje kary umowne, należy precyzyjnie uregulować ich naliczanie.

Formy umów

Ze względu na formę wyróżnia się umowy zawarte:
 • w drodze czynności konkludentnych – takich, które nie mogą być uznane za formę ustną, a są zrozumiałe dla stron umowy. Przykładem może być zamówienie dwóch piw przez podniesienie dwóch palców;
 • ustnie;
 • w formie pisemnej;
 • w formie pisemnej z urzędowym potwierdzeniem podpisu;
 • w formie pisemnej z urzędowym potwierdzeniem daty,
 • w formie aktu notarialnego;
 • w formie przewidzianej ustawą szczególną.


Rodzaje umów

Ze względu na obowiązki stron wyróżnia się umowy:
 • jednostronnie zobowiązujące (np. umowa darowizny) – tylko jedna osoba jest zobowiązana, a druga uprawniona,
 • dwustronnie zobowiązujące (np. umowa pożyczki) – obie osoby są zarówno zobowiązane, jak i uprawnione do określonych czynności, np. obowiązek wydania przedmiotu pożyczki i uprawnienie do jego uzyskania oraz obowiązek zwrotu przedmiotu pożyczki i uprawnienie do jego odzyskania.


Umowy dzielą się ponadto na:
 • adhezyjne;
 • administracyjne;
 • kauzalne;
 • konsensualne;
 • losowe;
 • mieszane;
 • nazwane;
 • nienazwane;
 • nieodpłatne;
 • odpłatne;
 • realne;
 • rozporządzające;
 • wzajemne;
 • zobowiązujące.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 16 sierpnia 2016 r.