Konflikt

Konflikt - zjawisko społeczne, charakteryzujące się występowaniem niezgodność, sprzeczności interesów,różnic w poglądach, spór, zatargów. Konflikt może być także definiowany jako walka ludzi reprezentujących odmienne wartości (moralne, ideologiczne, religijne), walka o władzę bądź dostęp do ograniczonych dóbr.

Rodzaje konfliktów w organizacji • wewnętrzny konflikt u danego człowieka - występuje wtedy gdy nie wie on jakiej pracy się od niego wymaga, gdy niektóre wymagania dotyczące jego pracy są sprzeczne z innymi, bądź kiedy oczekuje się od niego więcej, niż uważa iż jest w stanie wykonać;
 • konflikt między konkretnymi osobami w danej organizacji - jako przyczynę wskazuje się najczęściej różnice osobowości, poza tym konflikty te powstają na ogół wskutek nacisków wynikających z pełnionych ról np. między przełożonym a podwładnym bądź personalizacji konfliktów między grupami;
 • konflikt między jednostką a grupą - często wynika on ze sposobu reagowania konkretnego człowieka na naciski wywierane przez grupę, w celu wymuszenia u niego postawy konformistycznej, np. karanie go za przekraczanie lub nieosiąganie przyjętych przez grupę norm wydajności;
 • konflikt między grupami w tej samej organizacji - najczęściej konflikty te występują między linią a sztabem oraz między robotnikami i przełożonymi;
 • konflikt między organizacjami - zazwyczaj utożsamiany jest z konkurencją, postrzegany jest jako coś pożądanego, gdyż często w jego wyniku opracowuje się nowe towary, technologie, usługi czy też obniża ceny i lepiej wykorzystuje zasoby.


Źródła konfliktu

Do najczęściej występujących źródeł konfliktów społecznych  w organizacji należą:
 • łamanie ustawodawstwa pracy;
 • zła organizacja pracy;
 • różnice wśród pracowników w kwestiach merytorycznych;
 • zły system podziału korzyści materialnych;
 • niejasny system wyróżnień i awansów;
 • nieprawidłowa polityka kadrowa;
 • niewłaściwe odnoszenie się przełożonych do podwładnych i podwładnych do przełożonych;
 • nieumiejętność wprowadzania zmian w organizacji;
 • zły system komunikacji i łączności;
 • niska kultura bycia przełożonych i podwładnych;
 • brak poszanowania władzy przez podwładnych i godności podwładnych przez przełożonych;
 • różnice charakterów ludzi uczestniczących w procesie pracy.
=Bibliografia=ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.