Kompleksowe sterowanie jakością Przekierowano ze strony: Kompleksowy System Sterowania przez Jakość ang. Total Quality Control, TQCKompleksowe sterowanie jakością (Kompleksowy System Sterowania przez Jakość) - system integrujący metody rozwijania jakości, zapewnienia jakości oraz wysiłki różnych grup pracowników na rzecz doskonalenia jakości w celu umożliwienia świadczenia produktów i usług na ekonomicznie uzasadnionym poziomie pozwalającym pełne zaspokojenie wymagań, potrzeb i oczekiwań klientów[1]. Podejście to ewoluowało i na początku lat 70. nazwane zostało Company-Wide Quality Control (CWQC). Stosowana była także nazwa Total Quality Commitment. Należy zauważyć, że w literaturze zachodniej duża część artykułów traktujących o współczesnym podejściu japońskim, używa nadal nazwy Total Quality Control.

Do kluczowych metod TQC zaliczyć należy Just In Time (JIT) oraz Kaizen. Są one uzupełniane są o szereg innych, wśród których najważniejszymi są: Hoshin Kanri, 5S, Total Productive Maintenance (TPM), Quality Function Deployment (QFD), Planowanie oparte na czasie, Koła jakości oraz podstawowe techniki identyfikacji i opisu problemów znane jako 7 narzędzi zarządzania jakością.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.