Komisja Nadzoru AudytowegoDagmara Wieczorek - Bartczak

Zastępca przewodniczącego

(2013)

KNA

Komisja Nadzoru Audytowego
organizacja
data

ustanowienia
2 lipca 2009 r.
zarządMirosław Sekuła

Przewodniczący

(2013)
siedzibaul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Polska
członkowie9
język roboczypolski


Komisja Nadzoru Audytowego – kadencyjny organ administracji publicznej, niezależny w swoim działaniu, kolegialny, finansowany z budżetu państwa, działający na mocy art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 i Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

Spis treści

Historia powstania

W Biuletynie Informacji Publicznej z 29 lipca 2009 r. przedstawiono genezę powstania Komisji Nadzoru Audytowego[1]:

Do 5 czerwca 2009 r. formalny nadzór nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta i nad samorządem biegłych rewidentów sprawował Minister Finansów. Nadzór ten wymagał wielokierunkowych zmian dostosowujących jego zasady działania do wymogów Dyrektywy 2006/43/WE z dnia 17 maja 2006r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, która nałożyła na państwa członkowskie UE obowiązek stworzenia m.in. niezależnego systemu nadzoru nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta i działalnością podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (tj. firm audytorskich).

Od 6 czerwca 2009 r., w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 i Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228), istnieje w Polsce nowy system nadzoru publicznego nad zawodem biegłego rewidenta i działalnością podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, dostosowany do wymogów ww. Dyrektywy. W ramach tego systemu nadzoru została utworzona Komisja Nadzoru Audytowego. Jest to kadencyjny organ administracji publicznej, niezależny w swoim działaniu, kolegialny, finansowany z budżetu państwa. W odróżnieniu od nadzoru sprawowanego dotychczas przez Ministra Finansów, nowopowstały organ posiada znacznie szerszy niż dotychczas zakres kompetencji oraz instrumentów nadzorczych i kontrolnych.

Organizacja

Kadencja Komisji Nadzoru Audytowego trwa 4 lata. Komisja działa na posiedzeniach, które mają odbywać się co najmniej raz w miesiącu i być zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego KNA, a także w trybie obiegowym, z tym że podejmowanie uchwał następuje na posiedzeniach. Zgodnie z ustawą posiedzenia Komisji mają odbywać się co najmniej raz w miesiącu, jednak ze względu na dużą ilość zadań planuje się odbywanie tych posiedzeń przynajmniej co 3 tygodnie. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia sekretarz powołany spośród pracowników Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów[2].

Skład

W skład Komisji Nadzoru Audytowego I kadencji, w latach 2009 – 2013, wchodzą następujące osoby[3]:

Przewodniczący: Mirosław Sekuła, Przedstawiciel Ministra Finansów (powołany z dniem 30 grudnia 2011 r.).

Zastępca Przewodniczącego: Dagmara Wieczorek - Bartczak, przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego.

Członkowie:
 • Joanna Dadacz, przedstawiciel Ministra Finansów;
 • Bogdan Dębicki, przedstawiciel Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;
 • mecenas Andrzej Herman, przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
 • Ewa Jakubczyk-Cały, przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 • Piotr Kamiński, przedstawiciel organizacji przedsiębiorców;
 • Tomasz Piwowarski, przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego;
 • Maria Rzepnikowska – przedstawiciel Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;


Obowiązki sekretarza KNA wykonuje Agnieszka Dylewska.

Zadania

Komisja Nadzoru Audytowego sprawuje nadzór publiczny nad[4]:
 1. wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta;
 2. działalnością podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 3. działalnością Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.


Do zadań Komisji Nadzoru Audytowego należy[5]:
 1. zatwierdzanie uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w przypadkach określonych w ustawie;
 2. zatwierdzanie rocznych planów kontroli, sporządzanych przez Krajową Komisję Nadzoru, dotyczących wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego;
 3. przeprowadzanie kontroli oraz uczestniczenie w kontrolach, o których mowa w art. 26 ust. 3;
 4. rejestrowanie biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z państw trzecich;
 5. zaskarżanie do sądu administracyjnego uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów niepodlegających zatwierdzeniu, które naruszają przepisy prawa lub godzą w interes publiczny lub też mają znamiona pomyłki lub błędu – w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwał;
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
 7. przeprowadzanie kontroli dokumentacji stanowiącej podstawę podjęcia przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwał dotyczących wpisu biegłych rewidentów do rejestru lub wpisu podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych na listę;
 8. zatwierdzanie kandydatów na kontrolerów przed ich zatrudnieniem oraz kontrolerów wyznaczonych do poszczególnych kontroli, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1;
 9. prowadzenie współpracy międzynarodowej, w tym w szczególności z Komisją Europejską, z organami nadzoru z innych państw Unii Europejskiej oraz państw trzecich;
 10. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie oraz innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji tych zadań.


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.