Komercjalizacja ang. commercialism

Komercjalizacja - ogół zmian zachodzących w celu oparcia czegoś na zasadach komercyjnych (handlowych).

Spis treści

Komercjalizacja przedsiębiorstw

Komercjalizacja przedsiębiorstw to przystosowanie przedsiębiorstwa do warunków gospodarki rynkowej. Przedmiotem komercjalizacji może być np. przedsiębiorstwo państwowe, które może zostać przekształcone w jednoosobową spółkę skarbu państwa, gdzie jedynym właścicielem akcji lub głównym udziałowcem jest samo państwo.

Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych w Polsce

Komercjalizacja polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa w formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego dokonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. Jeśli celem nie jest prywatyzacja to potrzebuje on zgody Rady Ministrów[1].

Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego może nastąpić:
  • z inicjatywy ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa lub na wniosek organu założycielskiego;
  • na wniosek dyrektora i rady pracowniczej przedsiębiorstwa;
  • na uzasadniony wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze, którego znajduje się siedziba tego przedsiębiorstwa[2].


Komercjalizacja z konwersją wierzytelności

W przypadku przedsiębiorstw, które znajdują się w złej sytuacji finansowej następuje komercjalizacja z konwersją wierzytelności czyli konwersja w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Skarbu Państwa i wierzycieli. Wierzyciele nabywają udziały w tej spółce. Decyzję o komercjalizacji z konwersją wierzytelności podejmuje minister Skarbu Państwa w sytuacji, gdy spełniona jest jedna z dwóch obligatoryjnych warunków:
  • suma zobowiązań, zaciągniętych kredytów i pożyczek powiększona o należne wierzycielom odsetki stanowi więcej niż 60% wartości aktywów;
  • suma zobowiązań krótkoterminowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek przeterminowanych powiększona o należne wierzycielom odsetki stanowi więcej niż 50% przychodów pomniejszonych o przychody ze sprzedaży środków trwałych.


Komercjalizacja innych dziedzin

Pojęcie komercjalizacja może odnosić się również do innych dziedzin:
  • komercjalizacja nieruchomości - wynajęcie budynku i tym samym stworzenie produktu inwestycyjnego,który przynosi dochód;
  • komercjalizacja sztuki - następuje, gdy dzieła stają się przedmiotem handlu, a sam proces twórczy podporządkowany jest osiągnięciu zysku.


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 10 października 2015 r.