Kartoteka pracownika

Kartoteka pracownika – elementem wspomagający zarządzanie danymi kadrowymi pracowników danej organizacji. Służy do ewidencji, zarządzania i gromadzenia dokumentacji kadrowo-płacowych. Ułatwia Zarządzanie zasobami ludzkimi. Porządkuje i tworzy wiele dokumentów niezbędnych do generowania płac pracowników.

Spis treści

Zawartość

Dane personalne pracownika
 • imię i nazwisko;
 • data i miejsce urodzenia pracownika;
 • stan cywilny;
 • płeć;
 • dane o dowodzie osobistym;
 • adres zameldowania i adres zamieszkania;
 • obywatelstwo;
 • dane podatkowe;
 • PESEL, NIP;
 • dane o kontach bankowych pracownika;
 • zdjęcie.
Dane dotyczące stosunków z instytucjami państwowymi
 • rodzaj stosunku do służby wojskowej (uregulowany, nieuregulowany, poborowy);
 • dane o kodzie tytułu ubezpieczenia, oddział NFZ oraz o obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, którym podlega pracownik;
 • dane o podstawach składek emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych;
 • informacja o karalności bądź niekaralności.


Dane dotyczące stanu zdrowia, wypadków i sytuacji awaryjnych
 • informacje dotyczące badań lekarskich;
 • dane i adres osoby zawiadamianej o wypadku;
 • ewidencja członków rodziny z wyszczególnieniem osób (dzieci), na które przysługuje zasiłek rodzinny;
 • osoby, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wykształcenie i doświadczenie pracownika
 • typ ukończonej szkoły, nazwa szkoły, kierunek, tytuł zawodowy, zawód wyuczony;
 • rodzaj i stopień znajomości języka obcego;
 • staże, praktyki (miejsca i daty);
 • rodzaje ukończonych kursów, daty ukończenia;
 • historię zatrudnienia pracownika i dane dotyczące obecnego stanowiska;
 • rodzaj zatrudnienia, wymiar etatu;
 • charakter procesu pracy;
Dane dotyczące dochodów
 • wynagrodzenie: płaca podstawowa;
 • stawki zaszeregowania, dodatki stałe i okresowe do płac, prowizje regulaminowe i uznaniowe;
 • system wynagradzania;
 • chorobowe wypłacane przez ZUS.
Informacje dodatkowe
 • źródło naboru;
 • ilość dni wykorzystanego urlopu;
 • ilość wykorzystanych dni choroby na poczet bieżącego roku;
 • dane o pożyczkach oraz ewidencja ich spłat;
 • dane związane z naliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • dane z zakresu przebiegu pracy w innych przedsiębiorstwach: nazwa firmy, czas pracy (daty), stanowisko, powód zwolnienia, kod zaliczania do stażu pracy;
 • dane z zakresu przerw w zatrudnieniu (urlop bezpłatny, urlop wychowawczy).


Zastosowanie

Dzięki danym zawartym w karcie pracownika, pracodawca może podejmować decyzje z zakresu:

Obecnie kartoteki pracowników są skomputeryzowane i stanowią część programów obsługujących systemy kadrowo-płacowe. Takimi programami są np. R2płatnik, HRB, PSKP. Wszystkie dane znajdujące się w kartotece i zmiany do niej wprowadzane są rejestrowane z możliwością wydruku.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.