Jakość (PRINCE2) ang. quality

Jakość - ogół cech oraz inherentnych lub przypisanych charakterystyk produktu, osoby, procesu, usługi i/lub systemu, które umożliwiają wykazanie, że spełnia on oczekiwania lub zaspakaja określone potrzeby, wymagania lub jest zgodny ze specyfikacją.[1]

Spis treści

Podstawowe zasady

W podejściu PRINCE2 do jakości kluczową rolę odgrywa zasada skupienia na produkcie. Zapewnia ona ogólne zrozumienie co do tego, co projekt ma wytworzyć (zakres) oraz według jakich kryteriów jego produkty poddawane będą ocenie (kryteria jakości). Bez tego projekt może być narażony na znaczne ryzyka, takie jak spory dotyczące akceptacji, czy też niezadowolenie użytkownika, a w rezultacie może to prowadzić do osłabienia lub unieważnienia uzasadnienia biznesowego.

Dopiero po ustanowieniu kryteriów akceptacji dla produktów oraz czynności związanych z zarządzaniem jakością, które muszą być zawarte w planach projektu, można w pełni oszacować jego koszty i harmonogram.Określenie metod zapewniania jakości jest istotne nie tylko ze względu na specyfikację, opracowanie oraz zatwierdzenie produktów, lecz także z punktu widzenia zarządzania projektem.

Temat jakości w metodyce PRINCE2 obejmuje także wdrożenie ciągłego udoskonalania w czasie trwania projektu. Jako środek do jego osiągnięcia postrzega się zdobywanie doświadczeń oraz podejmowanie działań na ich podstawie.

Podejście PRINCE2

Specjalne traktowanie jakości w metodyce PRINCE2 zakłada skupienie uwagi na produktach od samego początku i wymaga podjęcia systematycznych działań w celu:

  • ustalenia wszystkich produktów projektu
  • zdefiniowania ich w Opisach Produktów, łącznie z kryteriami jakości, według których będą ocenianie; metodami jakościowymi, które będą użyte do ich projektowania, opracowania i zatwierdzenia; a także odpowiedzialnością, jaką poniosą za jakość produktów osoby zaangażowane w te działania
  • wdrożenia i śledzenia metod jakościowych wykorzystywanych w całym projekcie


Pierwsze dwa z powyższych punktów zawierają się w planowaniu jakości, natomiast ostatni z nich jest spełniany przez kontrolę i nadzór jakości.

Odpowiedzialność

Wykaz obowiązków poszczególnych ról w projekcie związanych z tematem jakości w środowisku projektu:

* podanie szczegółowych informacji na temat systemu zarządzania jakością w ramach organizacji/programu
* zapewnienie nadzoru jakości


* zatwierdzenie opisu produktu projektu
* potwierdzenie akceptacji produktu projektu


* podanie oczekiwań jakościowych klienta oraz kryteriów akceptacji
* zorganizowanie zasobów do podjęcia działań na rzecz ich spełnienia
* zatwierdzenie opisu produktu projektu oraz głównych produktów użytkownika
* zatwierdzenie strategii zarządzania jakością
* zapewnienie akceptacji produktu projektu


* zatwierdzenie opisu produktu projektu (jeżeli to konieczne)
* zatwierdzenie strategii zarządzania jakością
* zatwierdzenie metod, technik oraz narzędzi związanych z jakością, które znajda zastosowanie przy opracowywaniu produktu projektu
* zorganizowanie zasobów w celu spełnienia oczekiwań jakościowych dostawcy
* zatwierdzenie opisów głównych wyspecjalizowanych produktów projektu


* udokumentowanie oczekiwań jakościowych klienta oraz kryteriów akceptacji
* przygotowanie wspólnie z użytkownikami opisu produktu projektu
* przygotowanie strategii zarządzania jakością
* przygotowanie oraz utrzymanie opisów produktów
* zapewnienie, że kierownicy zespołów wdrażają środki kontroli jakości uzgodnione w opisach produktów oraz w ramach grup zadań


* wytworzenie produktów zgodnych z ich opisami
* zarządzanie kontrolami jakości dla danych produktów
* informowanie Kierownika Projektu o stanie jakości projektu


* doradzanie Kierownikowi Projektu w kwestii strategii zarządzania jakością
* doradzanie Komitetowi Sterującemu oraz Kierownikowi Projektu w czasie przeglądu opisów produktów
* doradzanie Kierownikowi Projektu w doborze odpowiednich testerów jakości lub osób ją zatwierdzających
* zapewnienie członków Komitetu sterującego o wdrożeniu strategii zarządzenia jakością


* zapewnienie wsparcia administracyjnego dla kontroli jakości
* prowadzenie Rejestru Jakości oraz zapisów jakości
* pomaganie kierownikom zespołów oraz ich członkom podczas stosowania w projekcie procesów zapewniania jakości


Zobacz też

Inne pojęcia związane z jakością zdefiniowane w PRINCE2:

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.