Faktura Przekierowano ze strony: Invoice ang. invoice

Faktura – dowód transakcji kupna-sprzedaży, wystawiony odbiorcy przez dostawcę. Fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od daty wydania towaru lub wykonania usługi. Wyjątek stanowi faktura zaliczkowa, którą wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy lub w przypadku gdy przepisy rozporządzenia przewidują szczególny termin wystawienia faktury.

Spis treści

Podstawa prawna

Obowiązek dokumentacji operacji gospodarczych przy pomocy faktur definiuje ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (z późniejszymi zmianami), która popularnie zwana jest ustawą o VAT. Artykuł 106 ustęp 8 ustawy o VAT stwierdza:
"Szczegółowe zasady wystawiania faktur zawierają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług" (Dz.U. 2011 nr 68 poz. 360).


Dane wymagane na fakturze

Ważna faktura musi zawierać następujące dane:
 • dane identyfikujące dokument - numer, data wystawienia,
 • strony kupna-sprzedaży - sprzedawca i nabywca,
 • specyfikacja przedmiotu transakcji - nazwa towaru lub usługi, ilość, cena, wartość,
 • dane do rozliczenia obowiązujących podatków,
 • podsumowanie - cyframi i słownie,
 • informacja o uzgodnionych terminach i formie zapłaty,
 • informacje dodatkowe - sposób odbioru, miejsce dostawy i inne,
 • podpisy uczestników transakcji - obecnie w Polsce wymagane wyłącznie w przypadku faktury VAT RR, wystawianej w transakcjach z rolnikami ryczałtowymi.


Rodzaje faktur

 1. faktura VAT - więcej o fakturze VAT w sekcji Faktura VAT,
 2. faktura pro-forma - nie stanowi dowodu księgowego, stanowi potwierdzenie złożenia oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
 3. faktura zaliczkowa dla części należności, wystawia się ją nie później niż 7 dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od kontrahenta,
 4. faktura korygująca - więcej o fakturze korygującej w sekcji Faktura korygująca,
 5. dowody zapłaty za usługi radiokomunikacji przywoławczej, jeżeli zawierają następujące dane:
  • nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,
  • kwotę należności wraz z podatkiem,
  • kwotę podatku;
 6. dokumenty dotyczące usług bankowych i ubezpieczeniowych zwolnionych od podatku, jeżeli zawierają co najmniej następujące dane:
  • określenie usługodawcy i usługobiorcy,
  • numer kolejny i datę ich wystawienia,
  • nazwę usługi,
  • kwotę, której dotyczy dokument;
 7. dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi, jeżeli zawierają następujące dane:
  • nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,
  • numer i datę wystawienia,
  • nazwę autostrady na którą pobierana jest opłata,
  • kwotę należna wraz z podatkiem,
  • kwotę podatku.

Faktura VAT

Szczególny rodzaj faktury wystawianej przez płatników podatku VAT. Faktura VAT w Polsce podlega osobnym przepisom.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, faktura taka powinna zawierać przynajmniej[1]:
 • nazwy i adresy sprzedawcy i nabywcy oraz ich numery NIP,
 • datę dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia dokumentu,
 • napis Faktura VAT oraz numer kolejny faktury,
 • nazwę towaru lub usługi (przedmiotu transakcji),
 • jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (netto),
 • wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawki podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku, zwolnionych z podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, zwolnionych z podatku lub niepodlegających opodatkowaniu,
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem (brutto), wyrażoną cyframi.


Faktura powinna być wystawiona przynajmniej w dwóch egzemplarzach. Obecnie nie obowiązuje już rozróżnienie na "oryginał" i "kopię" faktury. Tradycyjnie faktura wystawiana jest na papierze, jednak w pewnych okolicznościach dopuszczona jest postać elektroniczna (e-faktura).

Więcej o fakturach elektronicznych w artykule Faktura elektroniczna.

Faktura korygująca

Faktury korygujące są szczególnym rodzajem faktur, których funkcja polega na doprowadzeniu faktury pierwotnej do stanu odpowiadającemu rzeczywistości. Faktury są bowiem dokumentem sformalizowanym i żadne dopiski czy poprawki nie są na nich dozwolone. Faktura korygująca ma moc faktury i pod każdym względem należy ja traktować jako zwykłą fakturę. Wystawiane są w co najmniej dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopie zatrzymuje sprzedawca.

Z przepisów rozporządzenia o fakturach wynika, że faktury korygujące mogą być wystawiane w pięciu sytuacjach:
 • udzielenie rabatu po wystawieniu faktury pierwotnej,
 • zwrot towaru lub zwrot kwoty nienależnej,
 • zwrot zaliczki, przedpłaty, zadatku lub raty podlegających opodatkowaniu,
 • podwyższenie ceny,
 • stwierdzenie pomyłki w cenie, stawce lub kwocie.


Sprzedawca jest zobowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej. Przepisy nie określają formy, w jakiej powinno nastąpić potwierdzenie. Najbezpieczniejszym sposobem potwierdzenia jest uzyskanie adnotacji na kopii korekty, ewentualnie potwierdzenie przesłanej pocztą (także elektroniczną) czy faksem. Za prawidłowe należy również uznać uzyskanie potwierdzenia doręczenia listu poleconego czy dostarczenie przesyłki kurierem.

Powyższa zasada nie dotyczy jednak korekt faktur:
 • eksportu towarów i usług,
 • faktur wystawianych nabywcom, na rzecz których dokonywana jest sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług w zakresie rozprowadzania wody, usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.


Uwagi

Różnica pomiędzy rachunkiem a fakturą VAT[2]

Dokumenty te są bardzo często mylone przez nabywców, a nawet też przez sprzedawców. Różnica polega jedynie na charakterze wystawcy faktury w zakresie podatku VAT. W przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę firmy jako płatnika podatku VAT (na druku VAT-R), będzie on zobowiązany do wystawiania faktur VAT. W przeciwnym razie będzie zobowiązany do wystawiania rachunków. Nabywca nie ma wpływu na rodzaj otrzymywanego dokumentu.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.