Inwestycja Przekierowano ze strony: Investment ang. investment

Inwestycjaaktywa finansowe, nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Do inwestycji zalicza się także aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów i uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend czy też przychodów powstających z transakcji handlowych.

Spis treści

Definicje

Termin inwestycja ma różne znaczenie w ekonomii i finansach.

Inwestycja w ekonomii

W ekonomii, inwestycja to ilość dóbr nabytych w jednostce czasu, które nie są przeznaczone do konsumpcji, tylko do późniejszego wykorzystania w produkcji. Przykładem inwestycji przedsiębiorstwa może być budowa fabryki. Inwestycji można dokonać też np. w kapitał ludzki, przeznaczając środki na szkolenia pracowników.

Termin można też wyjaśnić na kilka innych sposobów:
 • zaangażowanie określonej kwoty pieniędzy na pewien okres, aby w przyszłości otrzymać jej zwrot kompensujący inwestorowi czas, w którym pieniądze były zaangażowane,
 • nakład gospodarczy na tworzenie lub zwiększanie majątku trwałego,
 • wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości.

Inwestycja w finansach

W finansach natomiast, inwestycja oznacza zaangażowanie środków pieniężnych w celu zakupienia aktywów mających:
 • zapewnić w przyszłości dochód dla właściciela,
lub
 • zwiększyć w przyszłości swoją wartość, co pozwala na sprzedaż aktywa po wyższej cenie.


Inwestycje finansowe często są przeprowadzane z udziałem pośredników, takich jak banki, spółdzielcze kasy pożyczkowe, brokerzy czy firmy ubezpieczeniowe.

Cechy inwestycji

W oparciu o definicję inwestycji możemy wyróżnić jej główne cechy:

 1. określony czas realizacji.
 2. określone nakłady na realizację danej inwestycji.
 3. określone oczekiwane korzyści z inwestycji.
 4. określone ryzyko realizacji inwestycji.


Aby dany składnik aktywów mógł być zaliczony do inwestycji, musi spełniać jednocześnie trzy warunki:

 1. musi być zakupiony, otrzymany w formie aportu lub otrzymany nieodpłatnie w postaci darowizny,
 2. celem inwestycji jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych,
 3. korzyści, jakie czerpie jednostka z posiadania składnika aktywów, pochodzą bezpośrednio od niego.


Etapy procesu inwestycyjnego

Dla celów ewidencyjnych wyróżnia się trzy podstawowe etapy procesu inwestycyjnego:
 1. Przygotowanie inwestycji - etap obejmujący okres od zlecenia prac nad założeniami techniczno-organizacyjnymi do rozpoczęcia realizacji inwestycji opiera się na programowaniu (studia i prace badawcze zmierzające do ustalenia kierunków inwestowania i rozmieszczenia inwestycji, tak aby osiągnąć z góry określony cel) i projektowaniu (rozwiązania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne inwestycji).
 2. Realizacja inwestycji - to okres od zakończenia etapu przygotowawczego do momentu przekazania zakończonego zadania inwestycyjnego do użytkowania.
 3. Rozliczenie inwestycji - etap obejmujący okres do chwili ostatecznego rozliczenia inwestycji.


Determinanty poziomu inwestycji

Przedsiębiorstwa podejmują decyzje inwestycyjne w oparciu o trzy czynniki[1]:
 1. Przychody - których wielkość zależy bezpośrednio od popytu na określony produkt.
 2. Koszty - których wyznacznikiem jest poziom stóp procentowych. Wyższa stopa procentowa oznacza wyższy koszt inwestycji przy finansowaniu zewnętrznym oraz wyższy koszt alternatywny (np. korzystne lokaty) w przypadku finansowania wewnętrznego.
 3. Oczekiwania - czyli "stan zaufania" przedsiębiorcy do gospodarki. Przewidywana recesja zniechęca przedsiębiorców do inwestowania, przeciwnie oddziałuje wzrost gospodarczy.


Rodzaje inwestycji

Istnieje kilka podziałów inwestycji, oto te najczęściej spotykane:

Podział ze względu na czas realizacji

 • inwestycje długoterminowe (o czasie realizacji dłuższym niż rok):
  • udziały w obcych jednostkach w postaci wkładów pieniężnych bądź wkładów rzeczowych, tzw. aportów w walucie krajowej bądź w walutach obcych, wycenione w cenie nabycia,
  • długoterminowe papiery wartościowe o charakterze kapitałowym (akcje, obligacje) uprawniające do określonych korzyści (dywidend, odsetek), wycenione w cenie nabycia,
  • udzielone pożyczki długoterminowe ujmowane w księgach rachunkowych według wartości nominalnej,
  • inne finansowe składniki majątku trwałego, wycenione w cenie nabycia.


 • inwestycje krótkoterminowe (inwestycje o czasie realizacji do 1 roku):
  • krótkoterminowe aktywa finansowe:
   • udziały lub akcje,
   • inne papiery wartościowe,
   • udzielone pożyczki.
   • inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  • środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:
   • środki pieniężne w kasie i na rachunkach,
   • inne środki pieniężne,
   • inne aktywa pieniężne.
  • inne inwestycje krótkoterminowe.

Podział ze względu na cel

 • inwestycje odtworzeniowe
 • inwestycje modernizacyjne
 • inwestycje rozwojowe
 • inwestycje strategiczne
 • inwestycje interesu publicznego
 • inwestycje dotyczące ustroju społecznego

Podział ze względu na przedmiot inwestycji

 • inwestycje materialne (rzeczowe) - obejmujące nabycie budynków i budowli, maszyn i urządzeń, środków transportu, obiektów produkcyjnych, zapasów itp.,
 • niematerialne - takie jak zakup patentów, licencji itp., inwestycje w kapitał ludzki,
 • inwestycje finansowe - takie, które oznaczają lokatę środków pieniężnych w udziałach w innych firmach lub w długoterminowych papierach wartościowych, np. akcjach, obligacjach, bonach skarbowych.


Zobacz teżLinki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.