Instytucja finansowa ang. financial institution

Instytucja finansowa - jednostka organizacyjna, której podstawowym zadaniem jest operowanie zasobami finansowymi, czyli gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych. Do instytucji finansowych należą przede wszystkim banki, kasy oszczędnościowe, zakłady ubezpieczeniowe oraz zakłady reasekuracyjne.

Spis treści

Rodzaje

do Instytucji finansowych zalicza się[1]:
  • fundusze inwestycyjne;
  • towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub powierniczych;
  • narodowy fundusz inwestycyjny (istniejący w latach 1995 -2012)[2];
  • zakłady ubezpieczeń;
  • fundusze powiernicze;
  • towarzystwa emerytalne;
  • fundusze emerytalne;
  • domy maklerskie;
mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Zakres działalności

Zgodnie z ustawą o prawie bankowym instytucja finansowa polega na wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie:
  • nabywania i zbywania udziałów lub akcji;
  • udzielania pożyczek ze środków własnych;
  • udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu;
  • świadczenia usług w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności;
  • świadczenia usług związanych z transferem środków pieniężnych;
  • emitowania instrumentów płatniczych i administrowania nimi;
  • udzielania gwarancji, poręczeń lub zaciągania innych zobowiązań nieujmowanych w bilansie;
  • obrotu na rachunek własny lub rachunek innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  • uczestniczenia w emisji papierów wartościowych lub świadczenia usług związanych z taką emisją;
  • świadczenia usług w zakresie zarządzania aktywami;
  • świadczenia usług w zakresie doradztwa finansowego, w tym inwestycyjnego;
  • świadczenia usług brokerskich na rynku pieniężnym.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.