Instrukcja archiwalna

Instrukcja archiwalna – akt normatywny, który określa sposób wyposażenia Archiwum zakładowego lub składnicy akt, warunki lokalowe i techniczne, ewidencję komórki archiwalnej, podział dokumentacji na kategorie archiwalne oraz sposób przyjmowania i udostępniania dokumentacji, jej brakowania (niszczenia) i przekazywania do właściwych archiwów państwowych. Niektóre instrukcje określają też sposób porządkowania dokumentacji. Do instrukcji archiwalnej w formie załączników dołączone są wzory druków, które składają się na ewidencję archiwum. Instrukcję archiwalną tworzy się przede wszystkim w oparciu o prawo archiwalne [1].

Elementy instrukcji archiwalnej

Typowe zagadnienia składające się na instrukcję archiwalną:

  • określenie warunków lokalowych i technicznych w składnicy akt lub archiwum zakładowym,
  • podział dokumentacji na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną,
  • określenie sposobu przejmowania Dokumentacji przez komórkę archiwalną,
  • rodzaje i sposób prowadzenia ewidencji,
  • sposób udostępniania dokumentacji,
  • wydzielanie i brakowanie dokumentacji,
  • przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
  • załączniki i typy druków.


W przypadku państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, instrukcja archiwalna zatwierdzana jest przez kierownika jednostki, po uzgodnieniu z archiwum państwowym.

Zobacz też

Bibliografia

Instrukcja archiwalna, Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.