Instrukcja BHP

Instrukcja BHP - dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika.

Wymagania prawneSzczegółowe wymagania dla instrukcji BHP określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

ZaleceniaInstrukcje BHP powinny być umieszczone w łatwo dostępnym dla pracownika miejscu. Poza tym każdy pracownik powinien być zapoznany z instrukcjami maszyn i urządzeń wykorzystywanych na stanowisku pracy. Dodatkowo po zapoznaniu się z instrukcją, każdy pracownik zobowiązany jest własnoręcznym podpisem potwierdzić fakt zapoznania się z nimi.Instrukcje bhp powinny określać bezpieczne czynności:
  • przed rozpoczęciem pracy,
  • podczas pracy,
  • po zakończeniu pracy.


Dodatkowo każda instrukcja powinna zawierać:
  • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych,
  • kwalifikacje pracowników,
  • zasady postępowania podczas wypadku.


Urządzenie powinno zawierać certyfikat bezpieczeństwa (Polska - b, Unia Europejska- Eu)

Bibliografia

Instrukcja BHP, Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 17 października 2015 r.