Informatyczne systemy zarządzania produkcją ang. Information Systems for Production Management

Informatyczne systemy zarządzania produkcją – klasa informatycznych systemów zarządzania, których zasadniczym celem jest wsparcie procesu produkcji w zakresie zaopatrzenia materiałowego, planowania zasobów itp. Obecnie zakres stosowania tej klasy systemów znacznie się rozszerzył obejmując wsparciem wszystkie kluczowe obszary działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego. Systemy tej klasy, odpowiednio dostosowane, są również stosowane w sektorze usług, w tym usług finansowych.

Spis treści

Geneza

Rozwój systemów informacyjnych wspomagających stosowanie metod sterowania produkcją, zaowocował już w latach 60-tych stworzeniem standardów MRP, w ramach których zastosowanie systemów informatycznych sprzężone było ze zmianami w organizacji i zarządzaniu, a zwłaszcza organizacji produkcji i systemu logistycznego.

W drugiej połowie lat 70-tych i początku 80-tych opracowano standard Systemy Closed Loop MRP, w którym wdrożenie systemu w jeszcze wyższym stopniu uzależnione było od zastosowania odpowiednich rozwiązań organizacji produkcji. W prowadzony w latach osiemdziesiątych standard MRP II stanowi rozwiązanie, które od pewnego czasu jest wprowadzane również w polskich przedsiębiorstwach.

Zadania

W ramach opracowanego przez APICS (American Production and Inventory Control Society) standardu MRPII wymienia się następujące zasadnicze założenia:[1]
  • planowanie sprzedaży i produkcji w różnych horyzontach czasowych włącznie z planowaniem kroczącym, tzn. opracowanie harmonogramu produkcji detali koniecznych dla wykonania planu produkcji w danym czasie, przy zachowaniu minimum zapasów, a nawet produkcji z elementami zarządzania Just In Time oraz przyjmowania zamówień, nadzorowanie ich realizacji i spedycji, w tym szczególnie wspomaganie logistyki oraz elektronicznej wymiany danych (ang. Electronic Document Interchange - EDI);
  • prowadzenie kontroli zasileń materiałowo-technicznych, w tym przyjmowanie dostaw wraz z elementami kontroli jakości,
  • zarządzanie zapasami i produkcją w toku, w celu minimalizacji kosztów (zarządzanie kosztami),
  • zarządzanie finansami przez efektywne dostarczania - w trybie on-line - informacji o jednostkowych kosztach produkcji (koszty w układzie rodzajowym).


Rodzaje

Kolejne generacje systemów informatycznych, które dostępne są obecnie na rynku, oznaczone są następującymi nazwami:

Tendencje rozwojowe

Obecnie obserwuje się tendencję wzbogacania systemów informatycznych typu MRP o dodatkowe funkcje rozwijające ich możliwości analityczne i rozszerzające zastosowanie metody MRP na inne obszary działalności przedsiębiorstwa, takie jak: zarządzanie finansami, dystrybucją, sprzedażą itp.

Współcześni producenci oprogramowania dążąc do maksymalnego zaspokojenia zgłaszanych przez menedżerów potrzeb, wspierani przez sprzęt komputerowy o coraz większych możliwościach obliczeniowych, inicjują powstawanie systemów integrujących w sobie funkcje kilku wcześniej występujących samodzielnie systemów. Integracja taka prowadzi w konsekwencji do naturalnego zamazywania granic między wyróżnionymi systemami.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.