Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny Przekierowano ze strony: Income statement - multiple-step variant ang. income statement - multiple-step variant, profit and loss statement - multiple-step variant, profit and loss account by function of expense

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny – jeden z wariantów sporządzania rachunku zysków i strat. Rachunek zysków i strat (dawniej rachunek wyników) to jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego jednostki. Informuje o efektywności poszczególnych rodzajów działalności oraz o ogólnym wyniku finansowym przedsiębiorstwa.

Więcej o tym elemencie sprawozdania finansowego w artykule Rachunek zysków i strat.

Spis treści

Warianty rachunku

W krajach należących do Unii Europejskiej o treści i układzie tego sprawozdania decyduje IV Dyrektywa EWG, która zawiera cztery wzory rachunku zysków i strat. W Polsce, Ustawa o rachunkowości dopuszcza dwa warianty - porównawczy i kalkulacyjny.

Różnica między wariantami dotyczy sposobu ujęcia kosztów wytworzenia sprzedanych produktów. W wariancie porównawczym koszty prezentowane są według rodzaju z uwzględnieniem zmiany stanu produktów. W wariancie kalkulacyjnym natomiast, koszty wytworzenia ustala się dla sprzedanych produktów doliczając do nich koszty sprzedaży i ogólnego zarządu[1]. Jest to wynikiem przyjętego sposobu ewidencji księgowej.

Wyróżnić można trzy warianty ewidencji:
  1. Wariant I - koszty ujmowane tylko w układzie rodzajowym.
  2. Wariant II - koszty ujmowane tylko w układzie według typów działalności.
  3. Wariant III - koszty ujmowane najpierw w układzie rodzajowym, a następnie przeksięgowywane na układ według typów działalności.


Dla wariantu I sporządza się rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, dla II w układzie kalkulacyjnym, a w przypadku III jednostka ma dowolność wyboru.

Więcej o wariancie porównawczym w artykule Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy.

Budowa rachunku w wariancie kalkulacyjnym

Budowa rachunku zysków i strat jest w Polsce określona przez Ustawę o rachunkowości.

Budowa rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym:w tym:w tym:
A. ||colspan=2|Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,
- od jednostek powiązanych
|Przychody netto ze sprzedaży produktów
|Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. ||colspan=2|Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,
- jednostkom powiązanym
|Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
|Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. >|colspan=2|Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
|colspan=2|Koszty sprzedaży
|colspan=2|Koszty ogólnego zarządu
F. >|colspan=2|Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
G. ||colspan=2|Pozostałe przychody operacyjne
|Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
|Dotacje
|Inne przychody operacyjne
H. ||colspan=2|Pozostałe koszty operacyjne
|Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
|Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
|Inne koszty operacyjne
I. >|colspan=2|Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
J. ||colspan=2|Przychody finansowe
|Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
|Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
|Zysk ze zbycia inwestycji
|Aktualizacja wartości inwestycji
|Inne
K. ||colspan=2|Koszty finansowe
|Odsetki, w tym
- dla jednostek powiązanych
|Strata ze zbycia inwestycji
|Aktualizacja wartości inwestycji
|Inne
L. >|colspan=2|Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)
M. ||colspan=2|Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)
|colspan=2|Zyski nadzwyczajne
|colspan=2|Straty nadzwyczajne
N. >|colspan=2|Zysk (strata) brutto (L +/- M)
|colspan=2|Podatek dochodowy
|colspan=2|Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
R. >|colspan=2|Zysk (strata) netto (N-O-P)


Przykład rachunku w wariancie kalkulacyjnymA. ||colspan=2|Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów || style="text-align:right" | 45 000
- od jednostek powiązanych || style="text-align:right" | -
|Przychody netto ze sprzedaży produktów || style="text-align:right" | 41 000
|Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów || style="text-align:right" | 4 000
B. ||colspan=2|Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów || style="text-align:right" | 20 500
- jednostkom powiązanym || style="text-align:right" | -
|Koszt wytworzenia sprzedanych produktów || style="text-align:right" | 14 000
|Wartość sprzedanych towarów i materiałów || style="text-align:right" | 6 500
C. >|colspan=2|Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) || style="text-align:right" | 24 500
|colspan=2|Koszty sprzedaży || style="text-align:right" | 8 500
|colspan=2|Koszty ogólnego zarządu || style="text-align:right" | 6 000
F. >|colspan=2|Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) || style="text-align:right" | 10 000
G. ||colspan=2|Pozostałe przychody operacyjne || style="text-align:right" | 8 000
|Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych || style="text-align:right" | 7 000
|Dotacje || style="text-align:right" | 1 000
|Inne przychody operacyjne || style="text-align:right" | -
H. ||colspan=2|Pozostałe koszty operacyjne || style="text-align:right" | 6 000
|Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych || style="text-align:right" | -
|Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych || style="text-align:right" | 3 000
|Inne koszty operacyjne || style="text-align:right" | 3 000
I. >|colspan=2|Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) || style="text-align:right" | 12 000
J. ||colspan=2|Przychody finansowe || style="text-align:right" | 2 500
|Dywidendy i udziały w zyskach || style="text-align:right" | -
- od jednostek powiązanych || style="text-align:right" | -
|Odsetki || style="text-align:right" | 500
- od jednostek powiązanych || style="text-align:right" | -
|Zysk ze zbycia inwestycji || style="text-align:right" | 2 000
|Aktualizacja wartości inwestycji || style="text-align:right" | -
|Inne || style="text-align:right" | -
K. ||colspan=2|Koszty finansowe || style="text-align:right" | 2 500
|Odsetki || style="text-align:right" | 2 000
- dla jednostek powiązanych || style="text-align:right" | -
|Strata ze zbycia inwestycji || style="text-align:right" | -
|Aktualizacja wartości inwestycji || style="text-align:right" | 500
|Inne || style="text-align:right" | -
L. >|colspan=2|Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) || style="text-align:right" | 12 000
M. ||colspan=2|Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) || style="text-align:right" | 8 000
|Zyski nadzwyczajne || style="text-align:right" | 13 000
|Straty nadzwyczajne || style="text-align:right" | 5 000
N. >|colspan=2|Zysk (strata) brutto (L +/- M) || style="text-align:right" | 20 000
|colspan=2|Podatek dochodowy || style="text-align:right" | 3 800
|colspan=2|Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) || style="text-align:right" | -
R. >|colspan=2|Zysk (strata) netto (N-O-P) || style="text-align:right" | 16 200


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.