Inżynier

InżynierTytuł zawodowy nadawany przez uczelnie po ukończeniu studiów inżynierskich.

Osoba po uzyskaniu tytułu inżyniera jest profesjonalistą zajmującym się tworzeniem lub wykorzystaniem wiedzy inżynierskiej. Współcześnie warunkiem uzyskania statusu inżyniera jest ukończenie odpowiedniego (kończącego się tytułem inżyniera) kierunku w szkole wyższej, w Polsce najczęściej politechniki.

Uzyskane wykształcenie, według obowiązujących przepisów, nie zezwala jeszcze na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w niektórych specjalnościach inżynierskich. Możliwość taką uzyskuje się dopiero po zaliczeniu wymaganego okresu praktyki w zawodzie oraz po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed komisją powoływaną przez odpowiedni organ samorządu zawodowego. Inną nazwą określającą ten proces jest uzyskanie uprawnień.

Rodzaje uprawnień:
 • Uprawnienia budowlane – dla inżynierów budownictwa, inżynierii środowiska, elektryków, inżynierów telekomunikacji i architektów;
 • Uprawnienia geodezyjne – dla inżynierów geodetów i kartografów.

Klasyfikacja zawodów w Polsce

Słowo inżynier wchodzi również w skład określenia zawodu osoby zajmującej się jedną z dziedzin inżynierii. W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania wyróżnia się następujące zawody i grupy zawodów inżynierskich (wraz z numerami klasyfikacyjnymi):

 • 213 Specjaliści nauk biologicznych i pokrewni:
  • 2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni:
   • 213203 Inżynier leśnictwa
   • 213204 Inżynier ogrodnictwa
   • 213205 Inżynier rolnictwa
   • 213206 Inżynier rybactwa
   • 213207 Inżynier zootechniki
 • 214 Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii):
  • 2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
  • 2142 Inżynierowie budownictwa
  • 2143 Inżynierowie inżynierii środowiska
  • 2144 Inżynierowie mechanicy
  • 2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni
  • 2146 Inżynierowie górnictwa, metalurgii i pokrewni
  • 2149 Inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
  • Inżynierowie logistyki
 • 215 Inżynierowie elektrotechnologii:
  • 2151 Inżynierowie elektrycy
  • 2152 Inżynierowie elektronicy
  • 2153 Inżynierowie telekomunikacji
 • 216 Architekci, geodeci, projektanci i pokrewni:
  • 2164 Urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego


  • 2165 Kartografowie i geodeci:
   • 216501 do 216507 Inżynier geodeta (z podziałem na specjalności)


Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.