ITIL V2

ITIL V2 - biblioteka najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi opublikowany w latach 2000–2001 przez Office of Government Commerce (OGC) - organ Rządu Wielkiej Brytanii. Systematycznie uzupełniana o kolejne publikacje, a w 2005 roku uaktualniona. W roku 2007 opublikowano istotnie zmienioną wersję trzecią, która do 2011 roku funkcjonowała jako ITIL V3. W tym okresie powstało i przyjęło się określenie "ITIL V2" - w czasie gdy była to wersja obowiązująca uzywane było określenie "ITIL". Obecnie zaprzestano używania nazwy "ITIL V3", stosując do obowiązującej wersji określenie "ITIL".

Spis treści

Historia ITIL V2

ITIL jest efektem projektu GITIMM (ang. Government IT Infrastructure Management Method) realizowanego od 1987 roku w Wielkiej Brytanii na zlecenie administracji rządowej przez CCTA (ang. Central Computer and Telecommunications Agency). Pierwsza książka HelpDesk ukazała się w 1989 roku. Przez kolejne kilka lat powstawały następne - w sumie 34 tomy. W tym czasie, nikt z zaangażowanych we wdrażanie projektu, nie myślał o wprowadzeniu go do sektora prywatnego. GITIMM powstał jako projekt rządowy i na dostarczeniu jak największych korzyści dla rządu właśnie koncentrowali się jego twórcy. Po pewnym czasie zmieniono tytuły publikacji. Zmiana ta, której inicjatorem był Roy Dibble z CCTA, miała na celu, by powstałe publikacje postrzegane były jako zbiór wskazówek, a nie formalna Metoda. Została ona spowodowana również rosnącym zainteresowaniem środowisk spoza Rządu Wielkiej Brytanii.

Pomimo, iż ITIL rozwinął się w latach osiemdziesiątych, nie został on ogólnie przyjęty aż do połowy lat dziewięćdziesiątych. Opracowana idea okazała się jednak na tyle interesująca, że stopniowo do inicjatywy dołączali, dzieląc się swoim doświadczeniem, eksperci z branży informatycznej z całego świata. To, co miało być jedynie wewnętrznym pomysłem na uporządkowanie obszaru informatyki w instytucjach rządu brytyjskiego i zarządzanych przez nie spółkach publicznych, wyewoluowało ostatecznie do obecnej postaci - światowego standardu zarządzania usługami informatycznymi. Ekspansja ITIL poza Wielką Brytanię, wydaje się być spowodowana przez czynniki korporacyjne, a nie rządowe. Innym czynnikiem mającym wpływ na rozwój ITIL poza granicami Wielkiej Brytanii, było zwiększenie oferty kursów oraz certyfikacji ITIL. Ekspansję ITIL zapoczątkowała firma Pink Elephant w Holandii, gdzie standard jest bardzo popularny. Holendrzy aktywnie uczestniczą w rozwoju standardu, a także eksportują ITIL do Hong Kongu, Brukseli, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych. Międzynarodowy rozwój ITIL, zauważalny jest również w Południowej Afryce oraz Azji.

W roku 2000 agencja CCTA została włączona w struktury innego biura działającego przy rządzie brytyjskim – OGC (ang. Office of Government Commerce), a z początkiem kwietnia 2001 roku przestała działać pod samodzielnym szyldem. W roku 2001 opublikowano drugą wersję biblioteki. Duża aktualizacja miała miejsce w 2005 roku. Obowiązywała ona jako oficjalna do roku 2007, kiedy opublikowano wersję trzecią.

Struktura ITIL V2

Zbiór zaleceń, jak efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne, został opublikowany w postaci zestawu książek. ITIL V2 podzielił zarządzanie usługami informatycznymi na dwa kluczowe obszary:opisane w dwóch kluczowych publikacjach drugiej wersji biblioteki ITIL, noszących takie właśnie tytuły, oraz obszary dodatkowe:Każdy obszar był opisany w oddzielnej publikacji. Wyjątek stanowił obszar Perpektywa biznesowa (ang. Business Perspective) opisany w dwóch częściach odpowiadających odpowiednio perspektywie IT i Biznesu.Model ITIL określa procesy zarządzające, ich wejście/wyjście oraz powiązania i zakres odpowiedzialności. Zestaw publikacji ITIL V2 autoryzowanych przez itSMF obejmuje 40 pozycji opisujących przede wszystkim najlepsze praktyki (ang. Best Practice) we wdrażaniu procesowo zorientowanego zarządzania usługami IT, zapewniającego długo terminową redukcję kosztów, poprawę jakości usług, zadowolenie klienta czy tez zdobycie certyfikatu z grupy ISO/IEC 20000.

Osoby zainteresowane tematyką zarządzania usługami informatycznymi (ang. Service management) zrzeszone są w organizacji itSMF (The IT Service Management Forum). Istnieje również polski oddział stowarzyszenia. Na stronach polskiego oddziału dostępny jest m.in. polski słownik terminologii ITIL.

Zastosowanie

ITIL wykorzystywany jest przez wile organizacji na całym świecie jako standard skutecznego świadczenia usług informatycznych. Podstawą standardu ITIL jest określenie procesów, które powinny funkcjonować w ramach organizacji świadczącej usługi IT. ITIL pozwala na modelowanie procesów zarówno w organizacjach komercyjnych (np. firmy przemysłowe, instytucje finansowe), jak i niekomercyjnych (agencje rządowe, urzędy administracji publicznej), niezależnie od wielkości firmy, typu organizacji czy też posiadanych narzędzi. Natomiast efektywna implementacja zarządzania usługami zależy od wizji, strategii i zaangażowania najwyższego kierownictwa, tak aby zalecenia ITIL były stosowane od najwyższego szczebla zarządzania (CIO) poprzez poziom pośredni, aż do szeregowych pracowników technicznych wsparcia IT i specjalistów w całej organizacji zaangażowanej w świadczenie usług. Wskazówki standardu ITIL mogą znaleźć zastosowanie zarówno dla wewnętrznych organizacji IT jak i zewnętrznych organizacji świadczących usługi swoim klientom np: w modelu outsourucingowym. Wśród czynników przemawiających za stosowaniem ITIL na pierwszym miejscu jest presja biznesu na szybkie wprowadzanie zmian.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.