Fundacja MSSF Przekierowano ze strony: IFRS Foundation ang. International Financial Reporting Standards Foundation, IFRS Foundation

MSSF
fundacja
ang. International Financial

Reporting Standards Foundation
język roboczyangielski
Strona internetowa
Fundacja MSSF (Fundacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) - organizacja pozarządowa, której celem jest przede wszystkim opracowywanie, zgodnie z interesem publicznym, wysokiej jakości, zrozumiałych i możliwych do wyegzekwowania globalnych standardów rachunkowości. Nakładając wymóg zamieszczania w sprawozdaniach finansowych oraz innych formach sprawozdawczości finansowej przejrzystych i porównywalnych informacji.

W Polsce z Fundacją MSSF na mocy umów licencyjnych współpracuje SKwP, które wydaje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w autoryzowanym polskim przekładzie.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.