Heijunka ang. production leveling, production smoothing

Heijunka
Technika
Zarządzanie jakością

Lean manufacturing
Przykład Skrzynki Heijunka


Heijunka (jap. 平準化, równoważenie produkcji, poziomowanie produkcji) - technika równoważenia produkcji, która utrzymuje stałe wolumeny produkcji. Jest odzwierciedleniem popytu klienta, ilości do produkcji są wyrażone w planie operacyjnym. Przepływ produktów gotowych jest sterowany poprzez Karty Kanban. Narzędziem wykorzystywanym przez tę technikę jest sekwencjoner (ang. sequencer), nazywany również Skrzynką Heijunka.

Spis treści

Zastosowanie

Heijunka oznacza sekwencjonowanie lub wygładzenie produkcji.

Celem Heijunka jest absorbowanie nagłych wahań popytu na rynku, produkując kilka różnych modeli w małych partiach dla tej samej linii. Jest to zasada „przepływu jednej części”.

Wdrożenie Heijunki pozwala również na eliminowanie strat poprzez ułatwienie standaryzacji pracy. Poprawne wdrożenie sekwencjonowania zwiększa wydajność linii i w konsekwencji zmniejsza zapotrzebowanie na siłę roboczą.

Opis

Heijunka czyli poziomowanie produkcji, wraz z takimi narzędziami i metodami poprawy jakości japońskiego systemu zarządzania jak Just In Time, Kaizen, oraz Jidoka, przyczyniła się do rozwoju systemu szczupłego wytwarzania czyli Lean manufacturing.

Heijunka oznacza równoważenie produkcji, to jest takie jej harmonogramowanie, aby przepływ był ciągły. Dotyczy jednej z podstawowych zasad Lean manufacturing. Heijunka odnosi się do trzech powiązanych ze sobą czynników, mających wpływ na ciągłość produkcji:
  • równoważenia zapotrzebowania (ang. demand smoothing)
  • równoważenie obciążenia (sekwencjonowanie produkcji wyrobów, ang. load leveling)
  • bilansowania obciążenia linii (równoważenie linii) (ang. line balancing)


Istotą Heijunka jest uzyskanie jednakowego rytmu produkcyjnego, co możliwe jest poprzez zręczne połączenie i korzystne sterowanie zleceniami produkcyjnymi. Działania te udoskonalają proces produkcyjny i chronią go przed zbyt wysokim obciążeniem. Głównymi korzyściami z wdrożenia Heijunka jest udoskonalenie przepływu produkcyjnego, skrócenie czasu przebiegu wyrobu, a także wzrost wydajności i poprawa jakości.

Istota równoważenia zapotrzebowania sprowadza się do tego, aby dostawcy dostarczali dokładnie to, czego producent potrzebuje (właściwa jakość), tyle ile potrzebuje (są to małe ilości), i wtedy, kiedy potrzebuje.

Równoważenie obciążenia polega na naprzemiennym wytwarzaniu różnych produktów zgodnie z zamówieniami z rynku. Na przykład mamy do wyprodukowania dziennie sto wyrobów A, sto wyrobów B, oraz sto wyrobów C. Moglibyśmy najpierw wyprodukować wszystkie wyroby A, potem B a na końcu wszystkie wyroby C. Taka sekwencja obciążenia linii produkcyjnych może wydawać się korzystna, bo produkując w większych partiach oszczędzamy na czasie przezbrojeń, czyszczeniu narzędzi,etc.W rzeczywistości jednak takie sekwencjonowanie produkcji nie odpowiada zapotrzebowaniu odbiorców a tym samym sekwencji, w której prowadzona jest sprzedaż tych wyrobów. Ponadto spowodowałoby to nierównomierne obciążenie zasobów(maszyn i ludzi). Część zasobów byłaby przeciążona a inne byłyby niedociążone.

Bilansowanie (równoważenie) linii uzyskuje się przez zlecanie uruchomienia małych jednorodnych partii wyrobów. Zlecanie na produkcję dużych partii wyrobów wiąże się między innymi z następującymi problemami:
  • zanikiem zjawiska ssania i zatraceniem poczucia taktu.
  • trudnościami w ocenie stanu produkcji (czy realizujemy potrzeby na czas czy się spóźniamy);
  • przy dużych zleceniach przekazywanych na produkcję stwarzamy sytuację, w której realizatorzy procesów znajdujących się w strumieniu wartości mogą realizować zamówienia w wybranej przez siebie kolejności;
  • dużymi trudnościami w reagowaniu na zmiany wymagań klientów.


Jedną z metod zapewnienia równomiernego obciążenia linii jest regularne zlecanie niewielkich jednorodnych zleceń produkcyjnych przy równoczesnym odbiorze produkowanych elementów ,co nazywane jest „ssaniem rytmicznym”. Czas potrzebny na realizację jednego zlecenia nazywany jest podziałką (poprawną nazwą, jednak zupełnie zaniedbywaną w literaturze dotyczącej Lean Production, jest „rytm partii/serii”). Wielkość podziałki (rytm partii) najczęściej wyliczamy na podstawie liczby gotowych części mieszczących się w pojemniku transportowym,i tak:

Podziałka = czas taktu x liczba części w pojemniku

Jednym z popularniejszych narzędzi do poziomowania obciążenia linii (sekwencjonowania wyrobów) i jej bilansowania jest skrzynka Heijunka. Skrzynka ta składa się z szeregu przegródek przeznaczonych do składowania kart kanban. Poszczególne rzędy oznaczają dane produkty, kolumny natomiast oznaczają podziałkę. Z rytmem równym podziałce (rytm partii) karty są przekazywane po jednej do jednostki produkcyjnej i jednocześnie przekładane w skrzynce. W ten sposób wiadomo, na jakie wyroby i kiedy zostały uruchomione zlecenia oraz kiedy będą uruchomione ponownie.Skrzynka Heijunka - Sekwencjoner


Zobacz takżeLinki zewnętrzne

Bibliografia

  • J. Bicheno: A framework for JIT implementation, London, IFS, 1987.
  • N. Olivier and B. Wilkinson: The Japanization of British Industry: New developments in the 1990s, Oxford, BlackwellPascale, 1992
  • R. and A. Athos: The Art of Japanese Management, 1982.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.