Gwarancja ang. guarantee

Gwarancja - pisemne zobowiązanie gwaranta do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy. Gwarancja chroni konsumenta tylko wtedy, gdy wszystkie uprawnienia i tryb ich realizacji określa karta gwarancyjna. Oświadczenie gwarancyjne powinno być sformułowane w sposób zrozumiały i nie wprowadzający w błąd.

Spis treści

Cechy

Cechy gwarancji są następujące:
 • ma formę pisemną;
 • do zawarcia umowy gwarancyjnej wystarcza przyjęcie dokumentu gwarancyjnego;
 • standardowo obowiązuje przez rok lub na okres określony w dokumencie gwarancyjnym;
 • termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy, w ciągu którego konsument nie mógł korzystać z rzeczy, jeśli taka w okresie gwarancyjnym miała miejsce;
 • termin gwarancji rozpoczyna się na nowo, gdy następuje wymiana rzeczy na nową wolną od wad lub dokonuje się istotnych napraw.


Jeśli okaże się, że postanowienia karty gwarancyjnej nie są korzystne konsument może korzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi[1].

Gwarancja, a niezgodność towaru z umową

Gwarancja nie pozbawia uprawnień kupującego wobec sprzedawcy wynikających z niezgodności towaru z umową. Jeżeli na dany towar została udzielona gwarancja, konsument ma prawo wyboru, czy będzie dochodził swoich roszczeń w ramach gwarancji, czy w ramach niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

Dokument gwarancyjny

"Dokument gwarancyjny powinien zawierać następujące dane:
 • nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Polski,
 • okres na który została udzielona gwarancja i datę sprzedaży od której jest on liczony,
 • terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej,
 • zastrzeżenie, że gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową"[2].


Rodzaje

"Rodzaje gwarancji są następujące:
 • bankowa - instrument zabezpieczający, podnoszący bezpieczeństwo transakcji i ograniczający ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań kontraktowych przez partnera handlowego; jest zobowiązaniem banku, podjętym na zlecenie klienta, do wypłacenia osobie uprawnionej określonej sumy pieniężnej w sytuacji kiedy zleceniodawca nie wywiąże się z umowy;
  • gwarancja przetargowa;
  • gwarancja dobrego wykonania kontraktu;
  • gwarancja zwrotu zaliczki;
  • gwarancja płatności;
  • gwarancja spłaty kredytu;
  • gwarancja celna - zabezpiecza należności celne;
  • gwarancja turystyczna - podstawa uzyskania zezwolenia na działalność biura turystycznego;
  • gwarancja wypłat nagród w grach losowych i zakładach wzajemnych;
 • ubezpieczeniowa - pisemne zobowiązanie do zapłaty w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją, wynikającego z odpowiednich przepisów prawa lub zawartej umowy;
  • gwarancja zapłaty długu celnego;
  • gwarancja we wspólnej procedurze tranzytowej;
  • gwarancja związana z karnetami TIR oraz ATA;
  • gwarancja kontraktowa;
  • gwarancja handlowa;
  • gwarancja koncesyjna"[3].


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

 • Przemysław Dudek: Gwarancja, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.