Grupa robocza Przekierowano ze strony: Grupy robocze ang. work team

Grupa robocza – grupa powiązana z organizacją lub przedsiębiorstwem, która może istnieć zarówno w obrębie formalnych struktur organizacji, jak również poza nimi. Cele grupy roboczej nie zawsze pokrywają się z celami organizacji. Grupa robocza stanowi element partycypacji pracowników w zarządzaniu.

Spis treści

Cechy grup roboczych

Grupy robocze można scharakteryzować poprzez:
 • struktury roli - zestaw określonych ról i wzajemnych stosunków między nimi (zdefiniowanych i akceptowanych przez członków grupy). Na tę strukturę składają się role cząstkowe:
* rola oczekiwana,
* rola wysyłana,
* rola postrzegana,
* rola odgrywana;
 • normy zachowań - standardy zachowań zaakceptowane przez członków grupy;
 • spójność grupy - zakres, w jakim członkowie grupy są lojalni wobec grupy i zaangażowania w jej sprawy; stopień wzajemnej atrakcyjności w obrębie grupy;
 • przywództwo - formalne i nieformalne:
* przywództwo formalne - przywódca powołany przez organizację lub wybrany przez członków grupy,
* przywództwo nieformalne - osoba angażująca się w działalność przywódczą, przy czym nie jej prawo do tego nie zostało formalnie uznane przez organizacje lub grupę.


Etapy powstawania grupy

Grupa robocza kształtuje się w czterech etapach:
 1. konstytuowanie się - członkowie grupy zapoznają się ze sobą;
 2. szturmowanie - członkowie grupy opracowują jej strukturę i wzorce współdziałania;
 3. normowanie - członkowie wzajemnie akceptują swoje role i łączy ich poczucie jedności;
 4. działanie - członkowie grupy wcielają się w swoje role, kierują wysiłki na osiąganie celów i wyników.


Rodzaje

Można wyróżnić następujące rodzaje grup roboczych:
 • grupy funkcjonalne - grupy stworzone przez organizację do osiągania pewnej liczby celów danego podmiotu. Czas jej istnienia jest nieokreślony. Grupa funkcjonalna istnieje również po osiągnięciu swoich bieżących celów, które zostają zastąpione innymi celami (przykład: dział marketingu);
 • grupy nieformalne (grupy interesu) - tworzą je sami członkowie organizacji, a jej cele nie muszą mieć związku z celami organizacji. Czas istnienia grupy nieformalnej nie jest określony. Grupa tego rodzaju może mieć ogromny wpływ na funkcjonowanie organizacji, więc menedżerowie nie powinni ich lekceważyć;
 • grupa zadaniowa - tworzona przez organizacje do osiągnięcia względnie wąskiego zakresu celów w określonym lub domyślnym horyzoncie czasowym. Organizacja określa, z którą grupą dany pracownik ma pracować;
 • zespół - jest specjalistyczną formą grupy zadaniowej. Grupa pracowników funkcjonująca jako wyodrębniona jednostka, często przy niewielkim zakresie nadzoru lub jego braku, do wykonywania funkcji i działań związanych z pracą.


Zobacz też

Bibliografia

 • Hubert Krużel: Grupy robocze, Encyklopedia zarządzania
 • R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN. Warszawa 2004.
 • R.A. Webber, Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1990.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.